Účel společenství vlastníků jednotek - SVJ

Proč a za jakým účelem vytvořit SVJ?

Z uvedené definice SVJ plyne, že společenství vlastníků jednotek může mít jediný, zákonem přesně definovaný účel, a to zajišťování správy domu a pozemku. Pro jiný účel nemůže být SVJ založeno a současně veškerá jednání a činnosti společenství mohou být vykonávány jen a pouze v zájmu tohoto účelu.

Co vše spadá pod pojem správy domu a pozemku vymezuje obecně § 1189 občanského zákoníku a dále pak prováděcí nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Další zpřesnění tohoto pojmu pak mohou přinést stanovy SVJ a samozřejmě i judikatura. 

Obecně správa domu a pozemku zahrnuje všechny činnosti, které nenáleží vlastníku jednotky a které jsou v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek a k zachování nebo zlepšení společných částí. Společenství tak vykonává činnosti týkající se správy domu a pozemku jak z hlediska provozního a technického, tedy například stavební úpravy a opravy společných částí, údržbu přístupových cest k pozemku či revizi technických zařízení, tak i činnosti z hlediska správního, zejména zajišťuje stanovení a vybírání finančních prostředků od vlastníků, vedení účetnictví, hospodaří s finančními prostředky na bankovním účtu společenství či vymáhá plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek. SVJ však může konat i další činnosti, pokud souvisí se správou domu a pozemku nebo jsou konány za jejím účelem.

Výše uvedené je pro SVJ velmi důležité, neboť právě od takto vymezeného účelu se bude odvíjet posouzení jeho konkrétního jednání, respektive i jednání jeho orgánů. Hraničními případy, se kterými se často v praxi setkáváme je pronájem společných částí, například při instalaci technických zařízení na střeše nebo reklamy na fasádě domu. Sama o sobě je definice poměrně široká a v praxi zahrnuje spoustu různých činností, jak je vidět výše. Na druhou stranu je ale toto vymezení i dostatečně konkrétní na to, aby se pomocí něj dalo odlišit, zda v daném případě SVJ může jednat, či nikoliv a zda případně orgány SVJ přesáhly při výkonu své činnosti svou pravomoc.