Balkony, terasy a lodžie a jejich výlučné užívání

Přenechání částí společných prostor do výlučného užívání

V prohlášení vlastníka lze stanovit, že některé části společných prostor budou přenechány některým vlastníkům do výlučného užívání. Toto řešení je praktické zejména v případě teras, lodžií či balkonů, které jsou společné pro několik bytů na patře, nebo třeba i pro malý sklad na chodbě, který používá pouze vlastník sousedící bytové jednotky. Je však nutné zdůraznit, že uvedený režim má jak své výhody, tak své nevýhody.

Na jednu stranu sice vlastníkovi vzniká právo užívat výlučně či společně s několika dalšími vlastníky dodatečný prostor. Na druhou stranu jim však může být uložena povinnost se o tyto prostory starat nebo se užívání těchto prostor promítne i do jejich příspěvku na správu domu. Uvedené, má oporu i v ustanovení § 1180 OZ, kde stojí: „Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku na správu domu a pozemku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“ Z uvedené zákonné dikce vyplývá, že pokud je uživateli společné části uložena povinnost spravovat tuto část na vlastní náklad, je nezbytné tuto povinnost zohlednit ve výši příspěvku. Četná společenství pak mají tento postup, rovněž zakomponována přímo ve stanovách, což lze jednoznačně pro vyloučení pochybností doporučit.

Vlastníci by pak dále měli mít na paměti, že pokud chtějí lodžie, terasy či balkony, které mají ve výlučném užívání, zasklít či nechat zrekonstruovat a zasáhnout tím do vnějšího pláště domu, je k tomu třeba souhlas shromáždění společenství, byť by tak činili na své vlastní náklady. Poruší-li povinnost, bylo by v krajním případě možné provedenou úpravu nechat odstranit na jejich vlastní náklady.