Co je plná moc a jak funguje?

Jak mohu delegovat hlasování, nebo i jiné řízení na úřadech?

 

Plná moc umožňuje delegovat jak hlasování, tak jiné řízení na úřadech jiné osobě. Většinou je vyžadována v písemné formě. Podepsaný dokument musí obsahovat formální náležitosti jako je rozsah plné moci a informace jak o zmocnitelovi, tak o zmocněnci.

Plná moc

Plná moc je právní titul, který se využívá pro delegování právního aktu (hlasování, řízení na úřadech) z jedné pověřené osoby na druhou. Plná moc má svá zákonná pravidla.

Osoba, která někomu udělí plnou moc, se nazývá zmocnitel. Osoba, která je zmocněna k úkonům, je zmocněnec. Na rozdíl od dohody o zastoupení, která funguje jako smlouva dvou stran, je plná moc pouze jakési jednostranné potvrzení, že zmocněnec může jednat se třetí osobou nebo úřadem. Dokument podepisuje zmocnitel i zmocněnec. Větší váhu má však podpis zmocnitele.

Kdo může být zmocněnec?

Plnou moc lze udělit fyzické i právnické osobě. Rozdíl je však v tom, že v případě právnické osoby budou jednat její statutární orgány. Fyzická osoba musí vše řešit osobně. Plnou moc lze navíc udělit i několika zmocněncům zároveň, nutné je ale stanovit, zda musí jednat společně či nikoliv. Plná moc může být využita pouze jednou anebo paušálně, vždy za nepřítomnosti zmocnitele.

Jaké formy může mít plná moc?

Plná moc může mít ústní formu, ale tuto formu nedoporučujeme. Většinou je však vyžadována právě písemná forma, která slouží k zastoupení zmocnitele v právních jednáních anebo úředních a písemných úkonech. V praxi může jít např. o podepisování smluv, hlasování na shromáždění anebo jednání na úřadech. V dokumentu může být vyžadován i úředně uvěřený podpis, pokud to vyžadují pravidla daného správního orgánu, rozhodnutí soudu anebo zvláštní předpis. K některým právním úkonům je také nutná tzv. zvláštní plná moc, která spočívá v notářském zápisu.

Formální náležitosti plné moci:

Plnou moc si můžete sepsat sami anebo využít vzory na portálu sousede.cz a následně vyplnit.

Dokument musí v prvé řadě obsahovat:

Zmocnitel:

  • jméno a příjmení
  • datum narození (popř. i rodné číslo) a
  • adresu osoby, která plnou moc uděluje.

Zmocněnec:

  • jméno a příjmení
  • datum narození (popř. i rodné číslo) a
  • adresu osoby, která plnou moc přijímá.

Dále musí být uveden i rozsah plné moci, ve které je zmocněnec oprávněn jednat.

Na konci dokumentu nesmí chybět:

  • místo
  • datum
  • podpis zmocnitele a zmocněnce.

Přečtěte si také Jak udělit zmocnění neboli plnou moc společnému zástupci?