Délka funkčního období členů společenství vlastníků jednotek

Jak dlouho ještě může předseda být předsedou, je možné ho odvolat?

Podstatnou náležitostí je určení délky funkčního období členů voleného orgánu, tedy počet let, na které jsou zvoleni. Počet let je třeba ve stanovách určit naprosto přesně, přičemž jsme se setkali s funkčním obdobím od jednoho roku až po dvacet let. Příliš dlouhé funkční období by mohlo být soudem uznáno za neplatné, podle judikatury Nejvyššího soudu je možné považovat za odpovídající dobrým mravům funkční období kratší, než 10 let. Jako optimální délku funkčního období pak doporučujeme pět let. Dvouleté funkční období se může ukázat v rámci SVJ jako příliš krátké, navíc je třeba pamatovat, že rejstříkové soudy trvají na tom, aby byl při každé volbě proveden výmaz starých členů výboru a aby byli zapsáni noví. To bohužel znamená, že je třeba podat návrh na zápis i v případě, že jsou zvoleni stejní lidé. Každý zápis do rejstříku pak s sebou nese nutnost uhradit dvoutisícový soudní poplatek. Pokud by tak mělo činit SVJ každé dva roky, i když mu ve výboru zůstávají stejní lidé, pouze jsou znovu opakovaně zvoleni, bylo by to pro SVJ zbytečně finančně zatěžující. Z tohoto důvodu doporučujeme delší časové období. Pokud by snad byli členové SVJ v průběhu času s výborem nespokojeni, mohou jej kdykoliv odvolat.