Hlasování per rollam

Co je to hlasování per rollam, jak hlasovat?

Hlasování per rollam může v mnohých společenstvích pomoci vyřešit stále se opakující problém, kterým je nízká účast na shromáždění, jež vede k tomu, že shromáždění není usnášeníschopné. Musí však být dodržen správný postup. Per rollam je hlasování, které je korespondenční, mimo členskou schůzi SVJ. Hlasuje se buď tradičně, tedy dopisem anebo nověji například za pomoci využití elektronických komunikačních prostředků. Problém je, že tento typ hlasování neumožnuje konstruktivní diskuzi a nemusí zohledňovat názory všech členů SVJ (tedy těch kteří se z nějakého důvodu nedostavili) – závěr – čili výstup z hlasování, tak nemusí vytvořit skutečnou vůli všech členů SVJ, ale jen části z nich.

V první řadě doporučujeme možnost rozhodování shromáždění mimo zasedání zakotvit přímo do textu stanov. Celý postup probíhá následovně. Výbor či předseda společenství zašle vlastníkům návrh rozhodnutí stejným způsobem jako pozvánku na běžné shromáždění, nejčastěji tedy poštou či vhozením do schránky (dle způsobu uvedeného ve stanovách SVJ). Není však vyloučeno ani zaslání dokumentu prostřednictvím e-mailu. Návrh musí obsahovat text usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení, případně údaj, kde jsou uveřejněny, a rovněž údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit, zda s navrženým usnesením vyjadřuje souhlas. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením data, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Vyjádření bývá ve většině případů doručováno do schránky společenství v domě. Z naší zkušenosti mohu říci, že rejstříkový soud ve většině případů akceptuje, pokud je podepsané vyjádření naskenované a zaslané na e-mailovou adresu společenství.

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy či zákon vyžadují větší počet hlasů. Je třeba si tedy uvědomit, že v případě hlasování per rollam nestačí souhlas většiny vlastníků, kteří hlasovali.

Po uplynutí lhůty oznámí výbor či předseda společenství vlastníkům v písemné formě výsledek hlasování.