Hlasování ve společném jmění manželů - SJM

Jak hlasovat, když jsme manželé a vše je vedeno jako SJM?

Manželé jsou povinni zmocnit pro hlasování na shromáždění společného zástupce. Zmocnění musí být v písemné formě, jedná-li se o hlasování per rollam, rovněž může být ústní, a dokonce i konkludentní (tedy kdy na shromáždění dorazí jen jeden manžel). Je-li vyžadována písemná nebo předchozí dohoda manželů, a tito se nedohodnou, není zde dle Nejvyššího soudu nikdo, kdo by mohl jejich hlasovací právo vykonat, a tudíž nebude možné hlas připadající na jejich jednotku ze strany SVJ vůbec započítat.
I při hlasování per rollam platí shora uvedené. Manželé budou i per rollam hlasovat skrze společného zástupce. Plnou moc prokazujete přiložením písemného zmocnění k hlasovacímu lístku.