Hlasování ve společném jmění manželů - SJM

Jak hlasovat, když jsme manželé a vše je vedeno jako SJM?

Manželé jsou povinni zmocnit pro hlasování na shromáždění společného zástupce. Zmocnění musí být v písemné formě, jedná-li se o hlasování per rollam, rovněž může být ústní, a dokonce i konkludentní (tedy kdy na shromáždění dorazí jen jeden manžel). Je-li vyžadována písemná nebo předchozí dohoda manželů, a tito se nedohodnou, není zde dle Nejvyššího soudu nikdo, kdo by mohl jejich hlasovací právo vykonat, a tudíž nebude možné hlas připadající na jejich jednotku ze strany SVJ vůbec započítat.
I při hlasování per rollam platí shora uvedené. Manželé budou i per rollam hlasovat skrze společného zástupce. Plnou moc prokazujete přiložením písemného zmocnění k hlasovacímu lístku.

Velmi často se stává, že jsou hlasy manželů v SJM, případně při podílovém vlastnictví při hlasování na shromáždění SVJ započítávány nesprávně, a to pouze polovinou za každého z manželů/podílníků, který se shromáždění SVJ účastní. Toto je ovšem chybné. 

Občanský zákoník v § 1185 odst. 2 uvádí, že manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, jsou povinni zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva.
Společným zástupcem může být tedy jeden z manželů, anebo i třetí osoba. Tato zmocněná osoba poté hlasuje na shromáždění, které je nejvyšším orgánem SVJ. Ustanovení také zajistí, aby manželé nehlasovali „proti sobě“. Při hlasování se poté zohledňuje spoluvlastnický podíl na společných částech domu za celou jednotku – a jak jsme již uvedli výše - společně mají manželé jeden hlas a váha hlasu je nedělitelná.
Pokud se manželé nedomluví na tom, který z nich bude společným zástupcem, a tedy  jak v dané věci hlasovat, není možné hlas za jednotku žádným způsobem započítat.