Jak postupovat při hlasování SVJ, pokud člen zemře?

Jak hlasovat při probíhajícím řízení, jak naložit s hlasem zemřelého v SVJ?

Obecně k hlasování členů na shromáždění SVJ
Všichni vlastníci jednotek se podílí na tzv. shromáždění, které je schopné rozhodovat za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů dle § 1206 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve platném znění (dále jen „občanský zákoník"). Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu většiny přítomných vlastníků jednotek, pokud zákon nebo stanovy neurčují jinak. Každý vlastník jednotky má hlasovací právo přímo úměrné svému spoluvlastnickému podílu na společných částech, což znamená, že hlasy vlastníků jednotek jsou navzájem nerovné. Stejný princip platí i v případě, kdy jedna osoba je vlastníkem více jednotek. V takovém případě může tato osoba mít klíčový vliv na výsledek hlasování shromáždění a na to, zda je dosaženo usnášeníschopnosti.

Postup SVJ po smrti vlastníka jednotky

Dědic jednotky se v souladu s § 1194 odst. 2 věta první občanského zákoníku stává jako právní nástupce zůstavitele členem společenství vlastníků. 

Dědic jednotky se stává členem společenství vlastníků jako právní nástupce zůstavitele podle § 1194 odst. 2 občanského zákoníku. Avšak nastává problém, kdy se dědické řízení protáhne a je třeba rozhodovat o záležitostech spadajících do působnosti SVJ před tím, než dědic získá pozůstalost. Zákon v takovém případě nedává jasná pravidla pro postup SVJ, ale je jisté, že hlas zemřelého člena nezaniká a nerozděluje se mezi ostatní členy. Nelze také předpokládat, že jeho nečinnost znamená hlas pro nebo proti. SVJ bude muset aktivně zjistit, koho bude muset kontaktovat v této situaci.

Odpověď na otázku, jak nakládat s hlasem zemřelého člena SVJ do doby, než dědic převezme pozůstalost, lze nalézt v dědickém právu. Podle § 1677 občanského zákoníku bude o hlasování ve SVJ rozhodovat správce pozůstalosti, vykonavatel závěti nebo samotní dědicové.

Správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti mají povinnost spravovat pozůstalost až do potvrzení převzetí dědictví. Tato povinnost se omezuje na běžnou správu dle § 1678 odst. 1 občanského zákoníku, která musí být prováděna s péčí řádného hospodáře, tedy s řádnou a důslednou péčí, s nezbytnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí. Hlasování na shromáždění společenství vlastníků jednotek patří do této běžné správy, a proto bude správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti ten, kdo bude hlasovat na shromáždění.

Pokud osoba pověřená správou pozůstalosti nebyla určena, pak podle § 1677 odst. 1 občanského zákoníku pozůstalost spravují sami dědicové a pokud si vzájemně nic jiného neupraví, spravují pozůstalost společně. Pro SVJ to znamená, že při hlasování bude muset získat stanoviska všech potenciálních dědiců a následné potvrzení konkrétního dědice pozůstalosti bude závazné na základě těchto stanovisek.