Jak probíhá rozúčtování nákladů na odečty měřičů tepla?

Náklady na odečty a službu spojenou s každoročním vyúčtováním se rozdělují dle počtu měřičů v bytové jednotce. Stane se, že vlastníci argumentují tím, že je to v rozporu s legislativou, která říká, že tyto náklady se rozpočítávají stejným dílem.

Jedná se tedy o náklad dělený počtem bytových jednotek. Při použití ještě sofistikovanějšího způsobu, kdy bytovou jednotku ještě posoudíme dle počtu měřidel, budou vlastníci menších bytů platit poměrově méně. 

 

Vyjádření dle právních předpisů lze interpretovat tímto způsobem:
Náklady na provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo spadají do výčtu podobných nákladů vlastní správní činnosti podle § 1180 odst. 2 OZ, který je uveden v § 17 nařízení vlády 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „nařízení“)

Ustanovení § 1180 OZ přitom zní:

(1)               Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

(2)                Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

 

Je nutné uvědomit si, že nový občanský zákoník je obecně postaven na zásadě autonomie vůle a klade důraz na smluvní volnost.

 

Podle ustanovení § 1 odst. 2 OZ platí, že osoby si mohou sjednat práva a povinnosti odchylně od zákona, pokud tím nedojde k porušení

  1. výslovného zákonného zákazu,
  2. dobrých mravů,
  3. veřejného pořádku a
  4. práv týkajících se osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

 

Ustanovení § 1180 odst. 2 OZ neobsahuje výslovný zákaz, ani neodporuje dobrým mravům a veřejnému pořádku a neporušuje práva týkající se osob.

 

Ze shora uvedeného vyplývá, že od uvedeného ustanovení je možné odchýlit se a je možné určit i jiný způsob rozúčtování nákladů vlastní správní činnosti než, jak je stanoveno zákonem. Rozúčtování těchto nákladů dle počtu instalovaných přístrojů je přesnější, protože každý byt má rozdílní počet instalovaných bytových přístrojů.