Jak udělit zmocnění neboli plnou moc společnému zástupci?

Zmocnění se využívá hlavně pro zplnomocnění v rámci společného jmění manželů SJM a podílového spoluvlastnictví a uděluje se písemně, podobně jako plná moc.

Zmocnění je ve své podstatě velmi podobné jako plná moc. Upravuje ji zákon dle § 1185, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Využívá se hlavně pro zplnomocnění v rámci společného jmění manželů SJM a podílového spoluvlastnictví.  Hlavními právními úkony, které na základě zplnomocnění můžete dělat je hlasovat na shromáždění nebo mimo něj (tzv. per rollam)

Náležitosti dokumentu jsou obdobné jako u plné moci, jen musíte hovořit v množném čísle

Vzor zplnomocnění

Za zmocnitele:

My,  Jméno Příjmení, datum narození ………………………, bytem ……………………… a Jméno Příjmení, datum narození ………………………, bytem………………………,

ZMOCŇUJEME dle § 1185, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

Jméno zmocněnce: ……………………………………………………………..

datum narození:  ……………………

Bytem:……………..

jako našeho společného zástupce pro výkon práv vůči Společenství vlastníků …………………….., IČO ……………………………………, se sídlem ………………………………………………. Zmocnění se vztahuje zejména na jednání a hlasování na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek.

 

V ……………………………………………….   dne ………………..

Podpisová část Zmocnitelé:

…………………………….

…………………………….

 

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

V …………………………………………….            dne ………………..

…………………………….
Zmocněnec

 

Přečtěte si také Co je plná moc a jak funguje