Jednotky vymezené podle občanského zákoníku

Skutečnost, že se jedná o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku, je možné zjistit z listu vlastnictví.

Jedná se o veškeré jednotky, které vznikly na základě zápisu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí s účinky vkladu po 1. 1. 2014. Skutečnost, že se jedná o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku, je možné zjistit z listu vlastnictví k příslušné jednotce, kde v části označené jako „Typ jednotky“ je výslovně uvedeno, že se jedná o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku.

Jednotkou se pak pro účely občanského zákoníku rozumí „nemovitá věc zahrnující byt, popřípadě nebytový prostor jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné“ (viz. § 1159 OZ). Z uvedené definice vyplývá, že součástí jednotky je rovněž podíl na společných částech nemovité věci, neboť tento podíl je vzájemně s jednotkou spojený a neoddělitelný. Pokud uvedenou definici rozebereme blíže, tak jednotka se skládá z bytu a z podílu na společných částech nemovité věci a tyto dvě složky společně tvoří jednotku. Podíl na společných částech nemovité věci je podílem jednak na pozemku a současně podílem na společných částech budovy. Zde je tedy patrný rozdíl s jednotkou dle ZoVB, kde jednotka dle ZoVB je prakticky jen byt / nebytový prostor. 

Od pojmu jednotka je tedy nutné odlišovat pojem byt. Tyto dva pojmy nejsou totiž synonyma, jak k tomu někdy chybně dochází. Nový občanský zákoník v ustanovení § 1159 definuje, že jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu – tedy byt je vedle podílu na společných částech jednou ze dvou složek jednotky. Proto tedy pokud někdo laicky prodává byt, tak ve smlouvě se užívá vždy pojem jednotka, protože v sobě již obsahuje jak označení bytu tak označení podílu na společných částech a obě tyto složky se tak prodávají současně.

V praxi pak dochází zejména k tomu, že orgány SVJ mnohdy chybně označují vlastníky bytových jednotek za tzv. vlastníky bytů. Chybné označení pak může být reflektováno i do interních dokumentů společenství (stanovy, zápisy ze shromáždění, domovní řád apod.).

 

*ZoVB -  Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)