Kdy je třeba ze zákona založit SVJ

Kdy je třeba založit SVJ? Existuje povinnost ze zákona?

Nový občanský zákoník (dále jen "OZ") přinesl do právního řádu zásadní změnu, pokud jde o vznik společenství vlastníků jednotek. Dle zákona o vlastnictví bytů vznikalo společenství při splnění zákonných podmínek ze zákona.

Povinnost založit společenství vlastníků je dle §1198 (1) OZ stanovena v případě, je-li zde alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví tří různých osob. Zákon stanoví tři možné varianty založení – založení prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, založení ujednáním ve smlouvě o výstavbě a nejedná-li se ani o jeden z těchto případů, schválením stanov všemi vlastníky jednotek.

Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám je povinnost vytvářet prohlášení, které má obsahovat minimálně údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území, údaje o jednotce, zejména pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání, určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky a velikost podílů na společných částech, a rovněž jaká práva (věcná i jiná) a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich. Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň 3 ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek a dochází tedy tímto způsobem k založení společenství.

V případě, kdy je uzavírána smlouva o výstavbě a výstavbou má dojít k naplnění podmínek, za kterých vzniká povinnost založit společenství, je vhodné do smlouvy o výstavbě zahrnout i ujednání o založení společenství vlastníků. V tomto případě není nutná účast notáře a vyhotovení notářského zápisu.

Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek. V tomto případě je na rozdíl od předchozích dvou způsobů nutná účast notáře při schválení stanov a vyhotovení notářského zápisu.

Po založení společenství je nutné podat návrh na zápis společenství do rejstříku společenství vlastníků.

Chybí Vám zde nějaké téma? Kontaktujte zákaznickou podporu. Napište nám. 

Umíme toho mnohem více, podívejte se na Sousedé.cz a vyzkoušejte dům.


PRÁVNÍ PORADNA

hammer_24Dělejte svá rozhodnutí v souladu s právem -  vzory dokumentů, konzultace s právníkem.

AKTUÁLNÍ KATASTR

house_24Pravidelný a aktuální přehled o změnách vlastnických poměrů ve vašem SVJ.

ONLINE HLASOVÁNÍ

check_20Přehledné a jednoduché elektronické hlasování SVJ přímo z profilu vašeho domu.

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ 

magazine_20Ochrana  proti zanedbání zákonných povinností. Důležité legislativní změny pro SVJ. 

PROFI  PŘEDSEDA

marketingPartner_24Spojíme Vás s nezávislými odborníky, kteří se profesionálně věnují předsednictví SVJ. 

KOMPLETNÍ PŘEHLED

calendar_20Všechny informace o domě máte přehledně na jednom místě. Stačí přidat vlastníky!

Affiliate program Partner. Spolupracujte s těmi nejlepšími! Více zde.