Kdy je třeba ze zákona založit SVJ

Kdy je třeba založit SVJ? Existuje povinnost ze zákona?

Nový občanský zákoník přinesl do právního řádu zásadní změnu, pokud jde o vznik společenství vlastníků jednotek. Dle zákona o vlastnictví bytů vznikalo společenství při splnění zákonných podmínek ze zákona.

Povinnost založit společenství vlastníků je dle zákona stanovena v případě, je-li zde alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví tří různých osob. Zákon stanoví tři možné varianty založení – založení prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, založení ujednáním ve smlouvě o výstavbě a nejedná-li se ani o jeden z těchto případů, schválením stanov všemi vlastníky jednotek.

Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám je povinnost vytvářet prohlášení, které má obsahovat minimálně údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území, údaje o jednotce, zejména pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání, určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky a velikost podílů na společných částech, a rovněž jaká práva (věcná i jiná) a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich. Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň 3 ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek a dochází tedy tímto způsobem k založení společenství.

V případě, kdy je uzavírána smlouva o výstavbě a výstavbou má dojít k naplnění podmínek, za kterých vzniká povinnost založit společenství, je vhodné do smlouvy o výstavbě zahrnout i ujednání o založení společenství vlastníků. V tomto případě není nutná účast notáře a vyhotovení notářského zápisu.

Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek. V tomto případě je na rozdíl od předchozích dvou způsobů nutná účast notáře při schválení stanov a vyhotovení notářského zápisu.

Po založení společenství je nutné podat návrh na zápis společenství do rejstříku společenství vlastníků.