Kontrolní orgán

Kdo je kontrolní orgán, který kontroluje činnost společenství?

Nejčastěji voleným fakultativním, tedy dobrovolně zřizovaným, orgánem společenství je kontrolní orgán, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní orgán je volen shromážděním (stejně jako statutární orgán) a vyznačuje se nezávislostí na ostatních volených orgánech – odpovídá pouze shromáždění. Společenství se může při zřizování kontrolního orgánu rozhodnout, zda zřídí kontrolní orgán individuální nebo kolektivní. Pokud zřídí kolektivní orgán, musí mít alespoň tři členy. tento požadavek vyplývá z § 262 odst. 1 NOZu ve spojení s § 1221 NOZu.

Dále platí, že členství v kontrolním orgánu není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu. Člen výboru nebo předseda tedy nemůže být zároveň i členem kontrolní komise.

Pokud se rozhodnete KK nemít, pak může kontrolní činnost vykonávat kdokoli společenstvím pověřený, tedy například i člen statutárního orgánu, případně jakýkoliv člen. Nebude se ale jednat o kontrolní komisi dle NOZ. Domníváme se, že kontrolní činnost od člena statutárního orgánu nemusí být pro členy spolku dostatečnou zárukou nezávislého pohledu.

Pokud jde o zákonnou úpravu kontrolní komise, tak tu nalezneme v § 262 a následujících NOZu:

  1. Zřídí-li stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Určí-li stanovy, že členy kontrolní komise jmenuje nebo odvolává statutární orgán, nepřihlíží se k tomu.
  2. Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.

§ 263
Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.

O právech ve společenství se dozvíte více zde: Jaká jsou práva členů v SVJ?