Neplatný hlas

Kdy se hlas může stát neplatným?

 
  • Odevzdaný hlas bude neplatný zejména při nesplnění podstatných náležitostí daného vyjádření vlastníka jednotky, a to ať náležitostí zákonných (§ 1212 NOZ uvedení dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí, popřípadě forma veřejné listiny, pokud je vyžadována zákonem nebo stanovami), nebo těch upravených stanovami. 
  • Pokud jde o plnou moc. Vady této mohou mít obecně za následek neplatnost samotné plné moci či neúčinnost zmocněncova jednání. Tedy jinými slovy odevzdání hlasu zmocněncem, který nebyl řádně zmocněn, nebude mít žádné následky a jeho hlas odevzdaný za zmocnitele nemůže být sečten.