Neplnění povinností souvisejících se zápisem společenství v rejstříku

Povinnost zakládat požadované listiny do sbírky listin

Zapsané údaje v rejstříku společenství vlastníků jednotek mají odpovídat skutečnému stavu. Neplnění povinnosti aktualizovat údaje zapsané v rejstříku mohou vyvolat problémy s ohledem na princip materiální publicity. Jak bylo řečeno výše, společenství nemůže namítat vůči třetí osobě, která právně jednala na základě údajů zapsaných v rejstříku, že zapsaný údaj neodpovídá skutečnosti.

Zákon dále umožňuje rejstříkovému soudu, aby uložil sankce v důsledku neplnění povinnosti založit požadované listiny do sbírky listin. Jestliže je v rejstříku zapsán určitý údaj, ale není ve sbírce listin uložena odpovídající listina, vyzve rejstříkový soud dotyčnou osobu, aby bez zbytečného odkladu listinu předložila. Není-li vyžadovaná listina dodána, může rejstříkový soud zapsané osobě uložit pořádkovou pokutu do výše 100.000,- Kč.

Obdobně lze pořádkovou pokutu uložit, jestliže rejstříkový soud vyzve společenství, aby mu sdělilo skutečnosti nebo předložilo listiny, které jsou nezbytné pro rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu.

Pokud jde o povinnost zakládat požadované listiny do sbírky listin, je třeba dát pozor rovněž na zveřejňování účetních závěrek. Zákon o účetnictví považuje nezakládání příslušných účetních dokladů za přestupek, za nějž hrozí sankce ve výši 3 % celkové hodnoty aktiv.

Neplněním povinností souvisejících se zápisem společenství v rejstříku se dále členové statutárního orgánu dopouštějí porušení péče řádného hospodáře, v důsledku kterého po nich může být vymáhána náhrada škody, která tímto společenství vznikne.

 

Princip formální publicity - veřejný rejstřík

Sbírka listin jako součást rejstříku SVJ

Rejstřík společenství vlastníků jednotek

Podání návrhu na zápis změn ve veřejném rejstříku

Soudní poplatek za návrh na řízení