Plná moc na shromáždění SVJ / BD - vzor dokumentu

Jak vypadá vzor dokumentu plná moc na shromáždění SVJ / BD?

PLNÁ MOC


Já,  Karel Ukázka
datum narození: 12.12.1212
bytem: Ukázková ulice 12, Ukázkové město, 121 21

ZMOCŇUJI
Jaroslava Ukázku 
datum narození: 12.12.1212
bytem: Ukázková ulice 12, Ukázkové město, 121 21

k zastupování ve věci: jednání a hlasování na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek XXXX, IČO XXXXX, se sídlem XXXXX konané dne 12.12.1212 v XX:00 hodin v MÍSTO KONÁNÍ. Tato plná moc se uděluje pro hlasování na tomto jednom shromáždění.

V Ukázkovém Městě dne 12.12.1212


…………………………….
Zmocnitel

 

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

V Ukázkovém Městě dne 12.12.1212

 

…………………………….
Zmocněnec