Podání návrhu na nařízení exekuce - vzor

Jaká má vypadat návrh na exekuci dlužníka SVJ?

Exekutorský úřad (název)

exekutor

adresa

PSČ, město

 

Exekuční návrh

(podle § 35 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

 

Oprávněný:

……………………….. ( název společenství, sídlo, IČO, zastoupeno)

(dále také "oprávněný")

Povinný:

……………….……… ( jméno, příjmení adresa, r.č./ firma, sídlo, IČO)

(dále také "povinný")

 

Přílohy:

- stejnopis (originál) či opis (úředně ověřená kopie) exekučního titulu s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti

- plná moc

 

I.

Na základě exekučního titulu - ………….. č.j. …………… vydaného …………….. dne …………., jenž nabyl právní moci dne ……….. a je vykonatelný dne………. (dále jen "exekuční titul"), byla povinnému uložena povinnost spočívající v zaplacení pohledávky ve výši ………,- Kč a jejího příslušenství oprávněnému.

 

Důkaz:

- exekuční titul ze dne ……. č.j. ……….. s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti.

 

II.

Povinný do dne podání tohoto návrhu dle předmětného vykonatelného exekučního titulu splnil pouze část /nesplnil ani část vymáhané povinnosti a k dnešnímu dni dluží částku ve výši ……..,- Kč s příslušenstvím.

 

III.

Oprávněný navrhuje, aby soud pověřil vedením exekuce k vymožení pohledávky a jejího příslušenství podle exekučního titulu soudního exekutora exekutor XXX, Exekutorský úřad XXX, se sídlem XXX.

 

IV.

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů.

 

V.

Oprávněný nežádá o vyrozumění při případném provádění mobiliární exekuce proti povinnému.

 

VI.

Na základě shora uvedených skutečností oprávněný navrhuje, aby soud rozhodl takto:

 

Soud pověřuje vedením exekuce, podle vykonatelného exekučního titulu č.j. ……… vydaného ………….. dne …………, jenž nabyl právní moci dne ………., proti povinnému k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému:

- pohledávku ve výši ………….,- Kč,

- úroky z prodlení ……………,- Kč ke dni ……………,

- náhradu nákladů řízení ve výši ………, - Kč

 

a k vymožení povinnosti uhradit oprávněnému náklady spojené s exekucí a soudnímu exekutorovi náklady exekuce exekutorovi XXX, Exekutorský úřad XXX, se sídlem XXX.

 

……………………………………….

navrhovatel

 

Vzor ke stažení zde: Návrh na nařízení exekuce