Podání návrhu na zápis změn do veřejného rejstříku

Jak podat změny do veřejného rejstříku?

Návrh na zápis změn se podává na předepsaném  formuláři dostupném na stránkách https://justice.cz/, kde pod hlavičkou vyhledávání ve veřejném rejstříku je umístěn odkaz pro podání do veřejného rejstříku a následně odkaz na  formulář. Po odkliknutí těchto odkazů je třeba vybrat typ návrhu, který chci podávat. Změna zapsaných údajů je jakožto nejčastější typ podání vybrána automaticky, je tedy nutné pouze vyplnit identifikační číslo společenství vlastníků, jehož údaje mají být měněny, a „Vytvořit návrh“.

Po vytvoření návrhu se automaticky vytvoří návratový kód, po jehož zadání se lze později k rozpracovanému návrhu vrátit. V návrhu změny je dále automaticky vyplněn soud, kterému je návrh určen, a základní údaje o společenství (název, IČO, sídlo, právní forma, den zápisu, rejstříkový soud a sp. zn.). V dalším kroku je třeba zvolit kolonku „Vyplnit předmětnou část“.

Veškeré úpravy se provádějí kliknutím na vyobrazenou tužku na pravé straně stránky vedle názvu příslušného údaje.

V předmětné části je možné upravit:

 1. systém orgánů společnosti (změna z výboru na předsedu společenství vlastníků a naopak)
 2. datum vzniku
 3. název společenství
 4. sídlo
 5. účel společenství
 6. název nejvyššího orgánu (může být pouze shromáždění)
 7. statutární orgán – V případě, že měním typ statutárního orgánu (z výboru na předsedu společenství vlastníků a naopak), je třeba změnit první položku předmětné části „Systém orgánů společnosti“. V této položce jsou měněny zapisované údaje o členech statutárního orgánu.

V případě, že je třeba změnit údaj o stávajícím členovi statutárního orgánu, zvolí se symbol tužky. Zapisované údaje o daném členovi se škrtnou a níže se předvyplní údaje o tomto členovi. Případné chyby v předvyplněných údajích lze opravit po zvolení příslušné položky. Dále je nutné vyplnit rodné číslo, rodné příjmení (jde-li o ženu), okres, místo a stát narození. Dále lze opravit či změnit adresu bydliště stávajícího člena. Po vyplnění všech údajů ke konkrétní osobě je nutné zvolit kolonku „Uložit“.

Jestliže je nutné zapsat nově zvoleného člena statutárního orgánu (a to i tzv. staronového), vybere se symbol křížku, kterým dojde k výmazu celého údaje. Po výmazu je nutné vyplnit den zániku funkce, den zániku členství ve výboru a dát uložit. Po výmazu všech členů, kterým skončila funkce, je nutné zvolit položku „Přidat fyzickou osobu“ či „Přidat tuzemskou/ zahraniční právnickou osobu“.

Mezi povinně vyplňované údaje u fyzické osoby patří jméno a příjmení, rodné číslo, státní příslušnost, rodné příjmení (jde-li o ženu), okres, místo a stát narození, adresu místa pobytu/bydliště a údaje o funkci ve statutárním orgánu. Funkcí je myšlena nejen funkce předsedy či místopředsedy výboru, ale i funkce člena výboru. Dále je třeba uvést den vzniku funkce a den vzniku členství. Za den vzniku členství a funkce ve statutárním orgánu se považuje den, který je určen stanovami jako den vzniku členství, resp. funkce. Neupravují-li stanovy tento den, považuje se (a zpravidla tak i stanovy určují) za den vzniku členství den, kdy byl člen zvolen na zasedání shromáždění, a za den vzniku funkce den, kdy byl člen na schůzi výboru zvolen do funkce.

Údaje o členovi – právnické osobě lze načíst automaticky po zadání jejího identifikačního čísla, stačí zadat jen údaje o funkci právnické osoby ve statutárním orgánu a údaje o fyzické osobě, která právnickou osobou ve funkci zastupuje.

U každé zapisované osoby je nutné vyplněné údaje uložit.

 1. počet členů statutárního orgánu
 2. způsob jednání – Způsob jednání by měl být upraven ve stanovách. U předsedy společenství je způsob evidentní. U výboru zpravidla jedná navenek jeho předseda, a to buď sám nebo s dalším členem výboru. U právních jednání vyžadujících písemnou formu se v praxi často stanoví nutnost podpisu předsedy a dalšího člena výboru. Eventuálně se rovněž stanoví, že v případě nepřítomnosti předsedy jedná navenek místopředseda společně s dalším členem výboru.
 3. kontrolní orgán – Je-li ve stanovách zřízena kontrolní komise, musí mít alespoň tři členy. Je nicméně možné ve stanovách zřídit jako kontrolní orgán funkci revizora. Pro zápis údajů o členech kontrolní komise/revizora, platí, co bylo řečeno výše o zápisu členů statutárního orgánu.
 4. počet členů kontrolního orgánu – v případě kontrolní komise musí být minimálně tři
 5. společný text ke všem členům kontrolního orgánu – zde lze uvést libovolnou informaci týkající se všech členů tohoto orgánu, zpravidla se sem však nic nezapisuje.
 6. ostatní skutečnosti – zde v zásadě není nic potřeba zapisovat

Po vyplnění všech výše uvedených údajů je nutné na konci stránky všechny vyplněné údaje uložit a přesunout se k vyplnění závěrečné části.

V závěrečné části se uvádí:

 1. údaje o osobě, která návrh podává - V případě změny údajů se automaticky předvyplní jako navrhovatel společenství vlastníků.
 2. datum provedení zápisu – Zde lze ponechat automatický výběr, kterým se žádá, aby všechny uvedené skutečnosti byly do rejstříku zapsány v zákonem stanovené lhůtě.
 3. údaje o osobě, která podává za navrhovatele návrh – Dle způsobu jednání statutárního orgánu musí být návrh podepsán příslušnými osobami. Ve většině případů tedy bude návrh podepisovat předseda a další člen výboru.
 4. údaje o zástupci navrhovatele, který podává za navrhovatele návrh – V tomto případě se bude jednat o osobu, která návrh podává na základě navrhovatelem udělené plné moci. Plná moc musí být k návrhu následně přiložena.
 5. přílohy – Je nutné uvést veškeré přílohy, které budou k návrhu přikládány. V případě zápisu členů orgánu společenství je nutné doložit zápis ze shromáždění, na kterém byli členové zvoleni, a to včetně prezenčních listin, případně plných mocí k účasti na shromáždění, dále zápis ze schůze výboru, na kterém byly zvoleny funkce jednotlivých členů výboru, a čestná prohlášení členů, že splňují podmínky stanovené zákonem pro funkci člena voleného orgánu právnické osoby a že souhlasí se zápisem své osoby jakožto člena orgánu společenství vlastníků do rejstříku.
 6. místo a datum vyplnění formuláře - Závěrem je nutné vyplnit místo a datum vyplnění a dát vše uložit.

Následně je možné stáhnout náhled formuláře, ve kterém lze zkontrolovat veškeré zapsané údaje.

V posledním kroku je nutné vygenerovat podání. Pro vygenerování je třeba vybrat, zda bude návrh podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a odeslán elektronicky či vytištěn a opatřen úředně ověřenými podpisy.

 

Princip formální publicity - veřejný rejstřík

Sbírka listin jako součást rejstříku SVJ

Rejstřík společenství vlastníků jednotek


Umíme toho mnohem více, podívejte se na Sousedé.cz a vyzkoušejte dům.


PRÁVNÍ PORADNA

hammer_24Dělejte svá rozhodnutí v souladu s právem -  vzory dokumentů, konzultace s právníkem.

AKTUÁLNÍ KATASTR

house_24Pravidelný a aktuální přehled o změnách vlastnických poměrů ve vašem SVJ.

ONLINE HLASOVÁNÍ

check_20Přehledné a jednoduché elektronické hlasování SVJ přímo z profilu vašeho domu.

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ 

magazine_20Ochrana  proti zanedbání zákonných povinností. Důležité legislativní změny pro SVJ. 

PROFI  PŘEDSEDA

marketingPartner_24Spojíme Vás s nezávislými odborníky, kteří se profesionálně věnují předsednictví SVJ. 

KOMPLETNÍ PŘEHLED

calendar_20Všechny informace o domě máte přehledně na jednom místě. Stačí přidat vlastníky!


Affiliate program Partner. Spolupracujte s těmi nejlepšími! Více zde