Postup při nezvolení statutárního orgánu SVJ

Nepodařilo se nám zvolit statutární orgán, předsednictví nechce nikdo vykonávat, co s tím?

Když v SVJ nastane situace, že se nenajdou dobrovolníci pro výkon funkce člena statutárního orgánu z řad členů společenství, pak je prakticky jediným možným řešením přiklonit se k volbě profesionálního předsedy, potažmo výboru složeného z osob, které nejsou členy společenství. Pokud však tyto osoby dle stanov zvolit nelze, dostává se SVJ do problematické situace. Stejně tak je problémem, pokud se shromáždění po delší dobu nesejde, nebo není usnášeníschopné, případně zde není podpora pro volbu nových členů, nebo profesionálního správce, neboť pak taktéž nelze řádně zvolit statutární orgán.

Nastane-li některé z výše uvedených situací, tudíž není delší dobu zvolen a do rejstříku řádně zapsán žádný statutární orgán, měl by soud v souladu s § 486 občanského zákoníku jmenovat společenství vlastníků opatrovníka, který bude spravovat jeho záležitosti do momentu, než dojde k řádné volbě statutárního orgánu. Praxe je však taková, že soud nejprve počká, dokud si SVJ orgán nezvolí, případně dokud soudu nepřijde podnět k tomu, aby byl takovýto opatrovník ustanoven. Tento podnět může podat kterýkoliv z vlastníků, případně z osob, které prokáží právní zájem. Následně soud vyzve SVJ k tomu, aby si zvolilo statutární orgán a opět pár měsíců počká, zdali se situace v SVJ nevyřeší sama. Až případně poté jmenuje opatrovníka. SVJ je tak po dlouhou dobu bez jakékoliv správy, nemá rozhodovat o běžných záležitostech, provádět drobné opravy, svolávat shromáždění ani vyúčtovávat platby, což je velmi zásadní. Soud většinou jmenuje opatrovníkem osobu z řad advokátů. Je třeba si uvědomit, že náklady na tohoto opatrovníka jsou poměrně vysoké, tudíž doporučujeme, se tomuto krajnímu řešení snažit vyhnout.

Článek o profesionálním předsedovi naleznete zde: Profesionální předseda