Povinnost měnit stanovy

Povinnost přizpůsobit své stávající stanovy nové právní úpravě

Do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku byla všechna společenství vlastníků povinna přizpůsobit své stávající stanovy nové právní úpravě. Lhůta ke změně uplynula dne 1. 1. 2017, do tohoto data tedy měla všechna společenství schválit stanovy, které jsou v souladu s požadavky a terminologií NOZ, a zapsat jejich změnu do rejstříku společenství.

Pokud rejstříkový soud zjistí, že společenství své stanovy ve lhůtě nezměnilo, vyzve ho k nápravě a stanoví mu ve výzvě přiměřenou lhůtu, aby tak mohlo učinit. V případě že ani poté nebude povinnost splněna, hrozí společenství pokuta v řádech tisíců až deseti tisíců korun. Zrušení společenství není dle názoru většiny odborníků možné vzhledem k tomu, že společenství jsou povinně zakládána po splnění zákonných podmínek.

Nemá-li společenství v současné době schválené a v rejstříku zapsané stanovy změněné podle NOZ, je nejlepším možným řešením nečekat na výzvu soudu a dát celou záležitost do pořádku. Zároveň je však vhodné doplnit, že jsme se s výzvami soudu zatím setkali pouze v jednotkách případů a mnoho SVJ stále existuje se starými stanovami.

Stanovy společenství

Povinnost měnit stanovy

Tvorba nových stanov

Schvalování stanov

Povinné náležitosti stanov

Vzor stanov SVJ