Povinnosti členů společenství

Jaké jsou povinnosti členů společenství?

Každý člen musí dodržovat stanovy společenství a plnit usnesení jeho orgánů. 

V souladu s ustanovením § 1179 občanského zákoníku jsou také všichni vlastníci povinni řídit se pravidly pro správu domu a užívání společných částí, pokud s těmito pravidly byli seznámeni, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnili přístup do domu nebo bytu. 

Od toho se odvíjí další řada povinností, například přispívat na správu domu a pozemku a hradit stanovené zálohy na úhradu za služby, hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování, dále dodržovat pravidla pro užívání společných částí a odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech způsobili. Další kategorií povinností jsou ty ve vztahu k výboru – umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud je to nezbytné, oznámit nabytí vlastnického práva k jednotce a skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb. Každý vlastník by se měl rovněž zdržet všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto, stejně jako jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství.

 

O právech ve společenství se dozvíte více zde: Jaká jsou práva členů v SVJ?