Právo nahlížet do dokumentů SVJ

Kdo má právo nahlížet do dokumentů SVJ?

Každému vlastníkovi musí být umožněn přístup k informacím ohledně hospodaření společenství, z různých důvodů však toto právo uvnitř některých společenství budí rozpory. Dle § 1179 NOZ má každý člen společenství zákonné právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Je otázkou, zda toto právo vykládat doslovně, tedy pouze nahlížet, či extenzivně, tedy i pořizovat opisy, výpisy a kopie. Zde právě nastává již zmiňovaný problém. Pro mnohé členy statutárních orgánů je značně časově náročné zpřístupňovat všem zájemcům jimi požadované dokumenty a umožňovat jim pořizování kopií, to vše za jejich neustálé přítomnosti. Z povahy věci si myslíme, že toto právo by se mělo vykládat spíše extenzivně. Poměrně dobře toto řeší připravovaná novela NOZu, která právě opisy a kopie výslovně specifikuje. Otázkou však je, v jakém znění a zda vůbec nakonec projde Parlamentem.

V rámci zachování dobrých vztahů ve společenství navrhujeme, aby statutární orgán stanovil vlastníkům místo a čas, kde mohou v případě zájmu toto své právo realizovat. Pokud by byly nároky nepřiměřené (např. by někdo požadoval papírové kopie všech účetních dokumentů za celý rok), je třeba ho upozornit, že je povinen hradit náklady na pořízení kopií. Vzhledem k časové náročnosti by rovněž nebylo od věci na následujícím shromáždění vznést návrh na zvýšení odměn pro členy statutárního orgánu (nebo osoby odpovědné za správu domu a pozemku) – a to právě s odkazem na nadužívání možnosti nahlížení, pokud v daném SVJ skutečně k této praxi dochází.