Předžalobní výzva ve smyslu § 142a o.s.ř. - vzor

Jak vymáhat závazek vůči SVJ? Jak na předžalobní výzvu?

Jméno/název dlužníka 

adresa 

PSČ, město 

V xx dne xx. xx. xxxx 

Předžalobní výzva ve smyslu § 142a o.s.ř. 

Vážení/ Vážená paní/ Vážený pane xxxx 

Při kontrole účetní evidence pohledávek bylo zjištěno, že jste do dnešního dne neuhradil závazek vůči Společenství vlastníků ............................, IČ: ............................, se sídlem: ............................ (dále jen „Společenství“) z titulu nesplnění zákonné povinnosti platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) a příspěvky na správu domu a pozemku vztahující se k jednotce č. ………. nacházející se v budově stojící na p.p.č. ………….., k.ú. …………... a to za měsíce …………… ve výši ………,- Kč/měsíc. 

Jsme nuceni Vás upozornit, že k dnešnímu dni/k………………. činí splatný závazek vzniklý z užívání jednotky č. ……….., vůči společenství částku …………….,- Kč.  

S ohledem na výše uvedené, Vás tímto vyzýváme k zaplacení výše uvedené částky, a to bezhotovostním převodem na účet číslo …………… vedený u ………... 

V případě, že úhrada nebude provedena do 10 pracovních dní od odeslání výzvy, budeme bez dalšího nuceni domáhat se výše zmíněného nároku soudní cestou. V takovém případě považujte laskavě tento přípis za předžalobní výzvu ve smyslu § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě takového postupu, bude vymáhaná částka navýšena o soudní poplatek a o náklady právního zastoupení. Rovněž Vás upozorňujeme, že máme nárok požadovat i zákonný úrok z prodlení z dlužné částky. 

 

S pozdravem, 

Společenství vlastníků ………………….. 

 

Příloha 

  • Soupis dlužných úhrad 

Vzor předžalobní výzvy ke stažení zde.