Převod vlastnického práva k jednotce

Převod vlastnického práva k jednotce vymezené podle zákona o vlastnictví bytů

Z náležitostí prohlášení vyžadovaných v ust. § 4 ZoVB je patrný jeden stěžejní rozdíl v pojetí koncepce jednotky dle ZoVB a dle nového OZ, dle kterého se vymezují jednotky od 1. 1. 2014. Jednotka vymezená dle ZoVB totiž v sobě nezahrnuje podíl na pozemku pod budovou a tento podíl je tak v pojetí ZoVB samostatnou věcí odlišnou od jednotky.

Tato skutečnost, že podíl na pozemku není vtělen do pojetí jednotky dle ZoVB se v praktickém životě promítá zejména do specifikace předmětu převodu ve smlouvě (laicky řečeno do správného označení bytu a všeho, co k němu náleží). Povinnou náležitostí takové smlouvy je tak nejen označení převáděné jednotky, ale rovněž i označení pozemku pod budovou a podílu na tomto pozemku. Podíl na společných částech domu však není potřeba do smlouvy uvádět samostatně, neboť ten je již součástí jednotky.

Pokud uvedené shrneme, tak do kupní smlouvy musíme

  • řádně označit jednotku,
  • nemusíme uvést podíl na společných částech budovy, jeho uvedení však není chybou)
  • musíme uvést podíl na pozemku, jestliže vlastník jednotky je i spoluvlastníkem pozemku

Pak by předmět převodu v kupní smlouvě mohl být specifikován takto: bytová jednotka č. 558/16, byt, umístěná v budově číslo popisné 558, postavené na pozemku parcelní číslo 172/4 s podílem ve výši 1489/11578 na pozemcích parcelní číslo 172/4 a 172/5, v katastrálním území Prosek.

V případě, že smluvní strany neuvedou do smlouvy skutečnost, že se převádí i podíl na pozemku pod budovou, pak katastrální úřad nepovolí vklad vlastnického práva k bytové jednotce do katastru nemovitostí. Dle ZoVB je totiž nutno společně s jednotkou převádět i podíl na pozemku, jestliže vlastník jednotky je i spoluvlastníkem pozemku.

 

*ZoVB -  Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)