Problémy s nespokojeným vlastníkem

Postupovala jsem ve všem dle souladu se zákonem, ale vlastník odmítá přijmout rozhodnutí, mstí se a pomlouvá. Co mám dělat?

Vaše situace, je opravdu politováníhodná, avšak, bohužel, v prostředí společenství vlastníků jednotek nijak výjimečná. 
 
Podle informací, které jsou uvedeny a ze kterých vycházíme, jste ve věci bývalého člena výboru postupovali v souladu se zákonem, jelikož o tomto musí rozhodovat shromáždění (jakou většinou zde neřeším, jelikož nevím, jak máte hlasovací kvóra upravena ve stanovách). Evidentně však ego pana XY názor většiny odmítlo přijmout a nyní je rozhodnutý škodit. 
 
Ohledně možnosti, jak se proti takovému jednání bránit, podání civilní žaloby je určitě jednou z možností. Občanský zákoník totiž říká, že každá fyzická osoba má  právo na ochranu své osobnosti, života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevu osobní povahy. Ten, jehož osobnost byla jakýmkoli způsobem dotčena, má  právo domáhat se toho, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno a aby byl odstraněn jeho následek. Co do posouzení úspěšnosti, tuto otázku je obecně u každého případu velice těžké předem zodpovědět, jelikož ve finále je to vždy soudce, kdo učiní finální rozhodnutí. Podle toho, jak jste celou situaci popsala jsem však toho názoru, že by Vaše žaloba úspěch měla. Otázkou však také je, jakého zadostiučinění byste se žalobou domáhala, zda byste se spokojila "pouze" s veřejnou, například písemnou, omluvou pana XY vyvěšenou na nástěnce domu či zda byste se ráda domáhala nějaké finanční kompenzace. První z uvedených možností je vcelku reálné a pravděpodobné se domoci, u druhé z možností, tedy získání finančního odškodnění, zde bych příliš optimistická nebyla.  
 
V každém případě bych však určitě doporučila před samotným podáním žaloby zaslat panu XY  tzv. předžalobní výzvu, ve které jej vyzvete k zanechání jeho jednání, veřejné omluvě (například formou omluvného dopisu vyvěšeného na nástěnce) a třeba i k úhradě určité finanční kompenzace za újmu, kterou Vám svým jednáním způsobil, vše v předem Vámi stanovené lhůtě. Přímo do textu výzvy je také dobré uvést, že v případě, že pan XY výzvu neuposlechne, budete nucena se s celou záležitostí obrátit k soudu a v takovém případě ať pan XY považuje výzvu za výzvu předžalobní ve smyslu ustanovení § 142a zákona č.99/1963, občanský soudní řád.