Působnost shromáždění

Do působnosti shromáždění patří všechny záležitosti vyjmenované v § 1208 občanského zákoníku.

  • Jedná se především o schvalování změny stanov či prohlášení vlastníka,
  • volbu a odvolání členů volených orgánu a schvalování výše jejich odměn,
  • schvalování účetní závěrky a zpráv o hospodaření SVJ,
  • schvalování celkové výše příspěvku na správu domu či výše záloh na služby,
  • určení osoby zajišťující správu domu a pozemku apod.

Taktéž je v působnosti shromáždění udělování předchozího souhlasu k některým úkonům: například k uzavření smlouvy o úvěru společenství nebo k nabytí, zcizení či zatížení nemovitých věcí. Zde bychom rádi upozornili na jeden poměrně nešťastně zvolený obrat uvedený v zákoně. Udělováním předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení (ne)movitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi ve smyslu § 1208 písm. g bod i. je myšleno schvalování například nákupu, pronájmu či prodeje věcí ve vlastnictví společenství.

Zcizení je zákonný souhrnný termín pro jakýkoliv převod vlastnického práva na třetí osobu, mnozí však zaměňují tento termín se slovem odcizení, tedy krádeží. Zcizení je tedy například prodej nebo darování dané věci.

Záležitosti uvedené v § 1208 občanského zákoníku patří do tzv. výlučné působnosti shromáždění, tudíž je může vykonávat opravdu jen shromáždění a ani stanovami nelze rozhodování o těchto záležitostech svěřit jinému orgánu či je vyloučit z působnosti shromáždění. Naopak ale lze stanovami svěřit do působnosti shromáždění i další věci, mimo ty výslovně uvedené v ustanovení §1208 občanského zákoníku. Taktéž si shromáždění samo může vyhradit k rozhodování další záležitosti, které nejsou uvedeny ani v § 1208 občanského zákoníku, ani ve stanovách, pokud se na tom usnese.