Sbírka listin jako součást rejstříku SVJ

Součástí rejstříku společenství vlastníků jednotek je i sbírka listin.

Jestliže rejstříkový soud vyzve společenství, aby mu předložilo listiny, které mají být založeny do sbírky listin, ale společenství předmětné listiny nedoloží, je předseda senátu oprávněn uložit společenství vlastníků pořádkovou pokutu, a to až do výše 100.000,-Kč. Součástí rejstříku společenství vlastníků jednotek je i sbírka listin. Do sbírky listin se zakládají zejména:

  • stanovy a jejich pozdější změny, přičemž po každé takové změně musí být vždy ve sbírce uloženo jejich platné úplné znění;
  • rozhodnutí shromáždění, kterým je zvolen statutární či kontrolní orgán či jejich člen;
  • účetní závěrky.

Společenství vlastníků může v rámci návrhu na zápis navrhnout, aby se listina, která by se měla zakládat do sbírky listin a která obsahuje údaje o členech orgánů společenství a o jeho sídle, nezpřístupnila veřejnosti. Rejstříkový soud tak může následně rozhodnout, je-li to ve veřejném zájmu. Tyto případy jsou však výjimkou. Jestliže je už však takto rozhodnuto o znepřístupnění listiny, může následně žádat opis takové listiny pouze zapsaná osoba a osoba, která prokáže právní zájem na získání opisu.

Listiny, které se zakládají do sbírky listin, je nutné rejstříkovému soudu předložit bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti, např. po přijetí nových stanov či volbě statutárního orgánu. Listiny je třeba vyhotovovat a předkládat rejstříkovému soudu v českém jazyce.

 

Princip formální publicity - veřejný rejstřík

Rejstřík společenství vlastníků jednotek

Podání návrhu na zápis změn ve veřejném rejstříku