Vyhotovení a schvalování stanov

Nové společenství vlastníků a vyhotovení stanov

Pokud je společenství nově zakládáno, vyžadují stanovy formu veřejné listiny, kterou musí vyhotovit notář. Výjimkou je pouze situace, kdy je společenství zakládáno tzv. prohlášením vlastníka.
Dochází-li pouze ke změně stanov, není forma veřejné listiny vyžadována, ledaže je tak uvedeno ve starých stanovách. Většina potřebná ke schválení nových stanov či ke změně těch stávajících se rovněž odvíjí od znění starých stanov. Je-li tedy vyžadován k přijetí stanov souhlas nadpoloviční většiny všech členů SVJ, je toto ustanovení nutné respektovat. V opačném případě prohlásí rejstříkový soud schválení nových stanov za neplatné a bude nutné podstoupit celou proceduru znovu. Nic však nebrání tomu, aby v nových stanovách tato kvalifikovaná většina pro přijímání stanov již uvedena nebyla. Pokud společenství vlastníků vzniká nově, je ke schválení stanov podle NOZ třeba souhlasu všech vlastníků. Pouze nadpoloviční většiny vlastníků jednotek přítomných je pak požadováno, pokud bylo společenství založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (to je ono tzv. prohlášení vlastníka) nebo smlouvou o výstavbě. Jestliže tedy nedojde k založení společenství některým z těchto dvou způsobů, je ke schválení stanov třeba souhlas vlastníků všech jednotek.

 

Stanovy společenství

Povinnost měnit stanovy

Tvorba nových stanov

Schvalování stanov

Povinné náležitosti stanov

Vzor stanov SVJ