Seznam členů společenství

Musíme vést seznam členů společenství a pokud ano, tak v jakém rozsahu?

Společenství je povinno vést seznam členů a většinou je tímto úkolem pověřen jeden z členů statutárního orgánu.

V seznamu by měla být uvedeno jméno a adresa každého člena, zároveň by ale v seznamu měly být také stejné údaje o případném nájemci jednotky.

Osoba odpovědná za správu domu je totiž povinna podle občanského zákoníku vlastníkovi jednotky na jeho žádost sdělit jméno a adresu kteréhokoliv vlastníka či nájemce jednotky.

Nicméně je doporučováno uvádět u každého vlastníka ještě číslo bytu, počet členů domácnosti, doručovací adresu, na které vlastník přebírá poštu, a váhu jeho hlasu při hlasování na shromáždění.

Z ryze praktických důvodů je také možné, aby členové poskytli statutárnímu orgánu svá telefonní čísla, potažmo e-mailové adresy. Mnoho vlastníků trvale nebydlí v domě, v němž vlastní jednotku, tudíž jediným způsobem, jak se s nimi v případě potřeby rychle spojit, je právě telefon. Rozsah údajů evidovaných v seznamu se také odvíjí od způsobu, jakým je zveřejňována a doručována pozvánka na shromáždění či jiné dokumenty. Jestliže dojde ke změně vlastníka jednotky, měl by nový vlastník oznámit statutárnímu orgánu společenství, že došlo k předmětné skutečnosti a sdělit údaje o své osobě. Užitečné také může být zakotvit ve stanovách povinnost vlastníka sdělit statutárnímu orgánu kontaktní údaje osob, jimž svou jednotku pronajímá. V případě akutní havárie či požáru pak bude mít společenství možnost obrátit se přímo na nájemníky s žádostí o zpřístupnění jednotky.

Co je to společenství vlastníků jednotek se dozvíte zde: K čemu slouží SVJ