Součást pozemku

Definice součásti pozemku dle občanského zákoníku

Občanský zákoník také upravuje specifické situace, které se týkají pozemků a toho, co je jejich součástí. Pozemek je trojrozměrný hmotný předmět, který je v katastru nemovitostí evidován v podobě parcely, tedy je evidován v dvojrozměrné podobě. Z jeho povahy však plyne, že nejde o pouhý zemský povrch, ale i o prostor pod povrchem a nad povrchem pozemku, a tedy i tento prostor je jeho součástí. Pokud jde o povrch samotný, tak součástí pozemku je rovněž i rostlinstvo na něm vzešlé vzrostlé.

Velkou změnou v občanském právu bylo rovněž zavedení zásady superficio solo cedit, což znamená, že součástí pozemku jsou i stavby na něm zřízené a jiné stavby s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku a upevněno ve zdech. Tato zásadní změna znamená, že od 1. 1. 2014 se stavby staly součástmi pozemků, na nichž byly postaveny. Tento následek však automaticky nenastal u všech staveb.

Pokud byly, totiž ke dni účinnosti občanského zákoníku, vlastníky pozemku a těch staveb, jež byly nemovitostmi podle ust.§ 119 zákona č. 40/1964 Sb., různé osoby, zůstal zachován původní právní režim stavby (domu) oddělené od pozemku, tj. že vlastníkem domu byl jeden subjekt a jiný subjekt zase vlastnil pozemek. Opačně tedy platí, že pokud byl vlastník domu stejný jako vlastník pozemku, pak dům po právní stránce srostl s pozemkem a stal se jeho součástí. V katastru nemovitostí je nadále evidován jako samostatná věc pouze pozemek, u kterého je uvedeno, že jeho součástí je stavba. V takovém případě vlastník již neuvádí v kupní smlouvě, že prodává dům a pozemek, ale pouze uvádí, že prodává pozemek. Vlastnické právo k domu přechází na nabyvatele pozemku již automaticky okamžikem povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Ve vztahu k inženýrským sítím, které vedou přes pozemky jiných vlastníků, občanský zákoník uvádí, že tyto inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace, energetické sítě nebo jiné vedení nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. Uvedené tedy znamená, že ačkoli od 1. 1. 2014 splynuly mnohé stavby s pozemky, tak pro energetické sítě včetně budov to neplatí. Tedy i v budoucnu nově budované energetické sítě budou ve vlastnictví jiných subjektů než vlastníků pozemků.