Společné části

Prohlášení kterým rozdělujeme jednotky na dům a jeho obsah.

Každé prohlášení, kterým se rozděluje dům na jednotky, musí vždy vedle jiného obsahovat také pojmenování a označení jednotlivých bytů a rovněž určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky. Jednotce jsme věnovali předchozí kapitolu, nyní se budeme věnovat pouze vymezení společných částí.

Je nutné rozlišovat, zda se jedná o jednotky vzniklé dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (dále též „ZoVB“*) či o jednotky dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též „OZ“). O jednotky vzniklé dle ZoVB se jedná v případě, že došlo k nabytí vlastnického práva nabyvatelem minimálně k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory ještě před účinností občanského zákoníku, tj. přede dnem 1. 1. 2014. V takovém případě vznikne vlastnické právo k dalším jednotkám i kdykoli později podle ZoVB. Naopak pokud došlo k nabytí vlastnického práva nabyvatelem minimálně k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory až po účinností OZ, budou i všechny budoucí jednotky vymezené v režimu OZ. Je totiž potřeba si uvědomit, že v jednom domě musí být vymezeny všechny jednotky pouze v rámci jednoho režimu a není tedy možné, aby část byla dle ZoVB a část dle OZ.

* zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, (dále též ZoVB)