Společné části dle zákona o vlastnictví bytů

Společné části domu - pro společné užívání

Předcházející právní úprava obsažená v zákoně o vlastnictví bytů byla v porovnání s úpravou v občanském zákoníku a v platném nařízení výrazně více strohá. O to více měl být kladen větší důraz na detailní zpracování prohlášení.

Zákon o vlastnictví bytů v ust. § 2 písm. g) určoval, že společnými částmi domu jsou části určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).

Nicméně situace v případě ZoVB při určování společných částí je ještě komplikovanější. Bližší výklad zaměřený především na praktické využití je v kapitole Úpravy společných částí – specifika ZoVB.

* zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, (dále též ZoVB)