Tvorba nových stanov

Jak na správně vytvořené stanovy?

Správně vytvořené stanovy jsou základem každého dobře fungujícího společenství. Nedoporučujeme tedy proces jejich tvorby podcenit.

Prvním krokem je buď zvolení vhodného specialisty v tomto oboru a jeho kontaktování nebo případně vlastní upravení vzoru stanov ze strany SVJ. Po zorientování se v problematice by měl zvládnout stanovy připravit i laik. Případné nestandardní úpravy je pak samozřejmě vhodné konzultovat s odborníkem. Zvolený odborník by měl se zástupci společenství konzultovat konkrétní body tak, aby stanovy odpovídaly potřebám daného společenství. Již první takto vytvořený koncept by měl být zaslán všem vlastníkům poštou či e-mailem, nebo alespoň vyvěšen ve společných prostorách, aby měli všichni možnost seznámit se se zněním nových stanov a vznést případné připomínky a návrhy na doplnění. Po uplynutí lhůty, která byla vlastníkům dána ke vznesení připomínek ke stanovám, by měl odpovědný zástupce SVJ projít všechny jejich podněty. Ty relevantní by měly být sděleny odborníkovi, který je následně zapracuje do textu stanov, případně doporučí je nezapracovat, a poté vytvoří finální verzi stanov. Celý tento proces může trvat dva týdny stejně jako půl roku – záleží na rychlosti, s jakou zástupce SVJ reaguje na návrhy odborníka a také na množství připomínek od samotných členů společenství. Finální podoba stanov by pak měla být všem vlastníkům zaslána spolu s pozvánkou na shromáždění, kde by mělo dojít k jejich schválení. 

 

Stanovy společenství

Povinnost měnit stanovy

Tvorba nových stanov

Schvalování stanov

Povinné náležitosti stanov

Vzor stanov SVJ