Ustavující shromáždění vlastníků jednotek

Jak vypadá ustavující shromáždění?

Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, musí být stanovy schváleny na ustavujícím shromáždění vlastníky všech jednotek.

Návrh stanov vypracuje a další vlastníky jednotek svolá vhodným způsobem k ustavujícímu shromáždění svolavatel. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolavatel nebo osoba jím pověřená.

Každý vlastník, který se dostaví na ustavující shromáždění, se zapíše do listiny přítomných, podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolavatel nebo osoba jím pověřená.

Ustavující shromáždění zahájí svolavatel nebo osoba jím pověřená. Sdělí ustavujícímu shromáždění počet přítomných a seznámí jej s jednáními, která svolavatel v zájmu společenství již učinil. Dále navrhne ustavujícímu shromáždění pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího. Následně může být přikročeno k hlasování o návrhu stanov, zakládá-li se společenství schválením stanov. Došlo-li k založení společenství jiným způsobem může se přejít přímo k hlasování o volbě členů orgánů společenství, případně k hlasování o dalších rozhodnutích, které byly zařazeny na pořad programu.