Výtahy v domě - společná část

Výtahy v domě jsou vymezeny jako společné části domu

Výtahy jsou dle ust. § 5 odst. 1 písm. h) nařízení č. 366/2013 Sb. ve spojení s ust. § 1160 OZ vymezeny jako společné části domu. Má se však jednat o výtahy ve společných částech. Mezi takové výtahy jsou výslovně zahrnuty evakuační a požární výtahy, autovýtahy a autoplošiny.

Z vyhlášky o technických požadavcích na stavby vyplývá povinnost zřizovat výtahy u všech novostaveb bytových domů se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni. U změn dokončených staveb bytových domů, kde vstupy do bytů jsou v úrovni pátého nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni, se výtahy zřizovat nemusí a rovněž není nutné existující výtahy do tohoto podlaží prodlužovat.

O vybudování výtahu může vedle případů, kdy toto stanoví zákon jako povinnost, kdykoliv rozhodnout shromáždění v souladu s §1208 písm. f) bod 7. OZ. V případě, že některý z vlastníků nesouhlasí se zřízením výtahu, je přehlasovaný vlastník oprávněn podat návrh na soud, aby takové rozhodnutí shromáždění zrušil, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy bylo o této záležitosti hlasováno.

S provozem výtahu jsou ale spojeny určité náklady. K samotnému provozu výtahu jsou samozřejmě nezbytné služby, na jejichž úhradu vlastníci platí zálohy, zejména se jedná o náklady na elektrickou energii nezbytnou pro provoz výtahu. Tyto náklady mají být dle zákona č. 67/2013 Sb. rozúčtovány mezi jednotlivé vlastníky podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Je nicméně možné stanovit i jiný způsob rozúčtování.

Výtahy ale dále vyžadují pravidelné revize a servisní prohlídky. Platby za tyto revize a prohlídky se nepovažují za náklady na služby a jsou hrazeny z příspěvků na správu domu a pozemku, a nikoliv ze záloh na služby.

Údržbu a opravu výtahu, který je společnou částí domu bez dalšího, je povinno zajišťovat společenství vlastníků. Existují však případy, kdy je vybudován výtah jen mezi některými patry a slouží tedy pouze některým vlastníkům jednotek. Jestliže by byl výtah vymezen v prohlášení jako společná část domu s výlučným užíváním pro některé vlastníky, měl by být obdobně jako u balkonů, teras a lodžií stanoven rozsah povinnosti vlastníků jednotek spravovat tuto část na vlastní náklad a se zřetelem k tomu a k povaze, rozměrům a umístění této části i výše příspěvku. Vlastníci jednotek s výlučným užíváním mají přitom obecnou povinnost udržovat tyto společné části, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu.