Velikost podílu na společných částech

Zákon umožňuje stanovení velikosti podílu třemi různými způsoby

Velikost podílu na společných částech se vždy vyjadřuje zlomkem, kdy v čitateli je uveden podíl připadající na konkrétní jednotku a ve jmenovateli je součet všech podílů v domě. Zákon umožňuje stanovení velikosti podílu třemi různými způsoby, přičemž je vždy na tom, kdo prohlášení činí, který způsob si zvolí. Platí však pravidlo, že v rámci jedné nemovitosti lze užít pro výpočet podílu pouze jeden způsob.

První způsob je, že podíly na společných částech se zásadně stanoví poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce upravuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Dle nařízení podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt, včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. Do celkové plochy bytu se nezapočítává plocha balkonu, terasy či lodžie, a plocha těchto prostor tedy neovlivňuje velikost jednotek, pokud jde o podíl jednotlivých vlastníků na společných částech domu.

Podíl lze rovněž určit také rovněž s ohledem na povahu, rozměry a umístění bytu jinak, než poměrem velikosti podlahové plochy bytu. Jedná se tedy o určení podílu s ohledem na kvalitativní hodnocení daného bytu a jeho subjektivní posouzení. Tento způsob nebývá příliš častý a využívá se zejména u nadstandardních bytů, kde je zájem spojit tento byt rovněž s nadstandardním podílem.

Posledním způsobem je stanovení, že všechny jednotky v domě mají stejný podíl. V takovém případě se tedy nebere do úvahu ani hledisko podlahové plochy, ani hledisko kvality bytu. Podíl je pak stanoven tak, že v čitateli je vždy číslo jedna a ve jmenovateli je uvedeno číslo odpovídající součtu všech jednotek v domě. Tedy pokud je v domě například dvanáct jednotek, pak každá jednotka má podíl na společných částech o velikosti jedna lomeno dvanáct.