Volba, funkční období, odvolávání členů volených orgánů

Jaké jsou náležitosti pro funkční období, odvolávání členů a volených orgánů?

Volba statutárního orgánu a případných fakultativních orgánů společenství spadá do kompetence shromáždění, které členy těchto orgánů volí na svém zasedání, případně mimo něj, dle pravidle uvedených dříve v naší poradně. K platnému zvolení za člena orgánu postačí zpravidla souhlas nadpoloviční většiny vlastníků jednotek přítomných na shromáždění. Není však vyloučeno, aby byla stanovami zavedena povinnost, aby pro členy volených orgánů hlasovala kvalifikovaná většina členů společenství, např. dvě třetiny všech členů SVJ.

Volby členů by měly probíhat pravidelně v závislosti na funkčním období uvedeném ve stanovách společenství pro konkrétní volený orgán. Toto období se zpravidla pohybuje v rozmezí od dvou do pěti let, maximální doporučovaná délka je devět let. Několik týdnů před uplynutím funkčního období je vhodné provést novou volbu členů, aby nedošlo k žádnému „bezvládí“. Členy orgánů lze volit opětovně.

Jednou z nejčastěji opomíjených povinností je zapisování nově či opětovně zvolených členů do rejstříku společenství. Po uplynutí funkčního období je třeba podat k rejstříkovému soudu návrh na zápis změn a řádně doložit novou volbu. Tento z pohledu mnohých členů statutárních orgánů zbytečný úkon má své opodstatnění. V rámci zachování právní jistoty by měl mít každý možnost ověřit si, které konkrétní osoby jsou v daném čase oprávněni společenství zastupovat a jeho jménem právně jednat.

Platně zvolený člen orgánu má právo odstoupit ze své funkce, své odstoupení by měl písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho působení v orgánu v tomto případě končí uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení, případně po uplynutí lhůty uvedené ve stanovách společenství. Shromáždění však může rozhodnout, že tato lhůta končí dříve. Nejsou-li členové společenství spokojení, jak člen voleného orgánu plní svou funkce, mají možnost ho na shromáždění odvolat.

Jestliže některému z členů orgánu zanikne funkce ve voleném orgánu před uplynutím funkčního období, existují tři možnosti, jak nastalou situaci řešit. První je svolání zasedání shromáždění vlastníků jednotek, kde proběhne nová volba, případně zorganizování hlasování mimo shromáždění (tzn. hlasování per rollam). Další možnou alternativou je volba náhradníků členů volených orgánů na řádném shromáždění vlastníků. V takovém případě náhradník nastupuje na místo člena výboru, jehož funkce skončila před uplynutím funkčního období, dnem skončení funkce. Tato možnost však musí být zakotvena ve stanovách SVJ. V poslední řadě lze do stanov zakomponovat i institut kooptace – členové voleného orgánu mohou sami zvolit na místo člena voleného orgánu, jehož funkce zanikla, kteréhokoliv vlastníka, který splňuje podmínky pro výkon funkce.