Všeobecné obchodní podmínky pro Affiliate program Partner portálu sousedé.cz

Affiliate program Partner - podpora prodeje

Všeobecné obchodní podmínky pro Affiliate program portálu sousedé.cz

 

OBSAH

Všeobecné obchodní podmínky pro Affiliate program portálu sousedé.cz

Článek 1: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 2: PROHLÁŠENÍ PARTNERA

Článek 3: VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

Článek 4: KALKULACE PROVIZE A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Článek 5: ODMĚNA

Článek 6: UKONČENÍ SMLOUVY

Článek 7: DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Článek 8: ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Článek 9: VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

Článek 10: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍČlánek 1: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 ​Tyto všeobecné obchodní podmínky upravující podmínky spolupráce pro Affiliate program portálu sousedé.cz (dále jen „VOPAF“) vydává společnost SousedeCZ s.r.o. zastoupená jednateli Zlatou Botero Vaškovou a Tomášem Síkorou, IČ: 02623111, sídlem Drahobejlova 2433/12, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „SousedeCZ s.r.o.“) pro své obchodní partnery,  kteří se zavazují dodržovat tyto podmínky spolupráce, pokud provedou registraci na portálu sousedé.cz v programu Affiliate, tedy program směřující k propagaci nakupování služeb na portále provozovaném společností SousedeCZ s.r.o.  (dále jen „Program“), splní podmínky v těchto VOPAF a SousedeCZ s.r.o. jejich registraci do Programu přijme (dále jen „Partner“), neboť SousedeCZ s.r.o. má výhradní právo rozhodnout zdali a kdo může participovat na Programu.

Na základě potvrzení účasti v Programu ze strany SousedeCZ s.r.o., kterou není SousedeCZ s.r.o. povinna provést, uzavírají SousedeCZ s.r.o. a Partner smlouvou o obchodní spolupráci v Programu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě níž je Partner povinnen propagovat a prodávat služby portálu SousedeCZ s.r.o. (dále jen „Portál“) , za což se v případě řádné činnosti Partnera na základě těchto VOPAF a v souladu s příslušnými právními předpisy zavazuje Portál vyplatit provizi.

 

Článek 2: PROHLÁŠENÍ PARTNERA

 

Partner prohlašuje, zaručuje se a zavazuje se společnosti SousedeCZ s.r.o., že po celou dobu trvání v Programu: 

 • veškerá prohlášení učiněná Partnerem vůči SousedeCZ s.r.o. v rámci jednání o účasti v Programu a během samotného Programu jsou pravdivá, přesná a úplná, přičemž neexistuje žádná skutečnost, která by byla s těmito prohlášeními v rozporu;
 • je oprávněn uzavřít smlouvu ve smyslu těchto VOPAF, plnit své povinnosti z nich vyplývající a současně si je plně vědom povinností z těchto VOPAF vyplývajících;
 • veškeré předpoklady pro uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOPAF jsou splněny, zejména nikoliv však výlučně s ohledem na pravdivost a úplnost prohlášení a ostatní podmínky stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy;
 • uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOPAF ani realizace jednotlivých kroků Partnera na základě a v souvislosti s ní není porušením jakékoliv povinnosti Partnera vyplývající z příslušných právních předpisů, závazných smluv, dohod a prohlášení, ani není v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu, soudu, rozhodčího nálezu, kterými by byl Partner vázán, ani není porušením jakýchkoliv práv třetích osob;

 

Článek 3: VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

 

 • Umístění odkazu, promo kódu  či banneru Partnerem podléhá namátkové kontrole SousedeCZ s.r.o..
 • Partner není oprávněn bidovat či jinak inzerovat v reklamních systémech na výrazy obsahující SousedeCZ s.r.o. a překlepová slova.
 • Partner není oprávněn využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace porušující zásady poctivého obchodního styku a dobré mravy.
 • Partner není oprávněn při rozesílání reklamních emailů vystupovat jménem společnosti SousedeCZ s.r.o. či nesmí vzbudit dojem, že je autorizovaný reklamní zástupce SousedeCZ s.r.o.
 • Partner musí dodržovat právní předpisy. Má výslovně zakázáno užívat svůj účet k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu či jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva k danému autorskému dílu.
 • Partner má  výslovně zakázáno využívat portál a obchodní značku sousedé.cz, nebo naše služby, k šíření citlivého, urážlivého, diskriminačního či nebezpečného obsahu, jako je například pornografie, násilí, rasismus nebo šířit obsah jakkoliv související s trestnou činností a spojovat propagaci portálu s nebezpečným obsahem za účelem akvizice nových Uživatelů. Partner má výslovně zakázáno umísťovat reklamu za účelem akvizice Uživatelů na stránky třetích stran, které propagují například pornografii, násilí, zbraně, rasistické nebo jiné činnosti související s trestnou činností.
 • V případě pochybností, zda je účet Partnera užíván k šíření warezu či jiného nelegálního, citlivého či nebezpečného obsahu, jsme oprávněni Vás vyzvat prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají, s upozorněním, že pokud tak bez zbytečného odkladu neučiníte, považuje se obsah umístěný jménem Partnera za nepřípustný a bez náhrady  zrušíme registraci Partnera postupem dle těchto obchodních podmínek. Vzhledem k nutnosti rychlé reakce jsme až do odstranění pochybností oprávněni dočasně pozastavit spolupráci.
 • Partner nesmí narušit ochranu provizního systému a tzv. hacknout či cracknout zvláště pak za účelem umělého navýšení provize vlastní či jiné osoby.
 • Poruší-li Partner povinnosti stanovené v článku 3 těchto VOPAF, SousedeCZ s.r.o. má nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíckorunčeských) za každé takové porušení, přičemž Partner je povinen uhradit tuto smluvní pokutu do deseti (10) dnů od výzvy SousedeCZ s.r.o. k její úhradě, přičemž nárok SousedeCZ s.r.o. na náhradu škody v plné výši tím není dotčen.
 • Bude-li zjištěno porušení povinnosti Partnera vyplývajících z článku 3 těchto VOPAF, pak jej SousedeCZ s.r.o. vyzve k okamžité nápravě. Nebude-li náprava učiněna ani do dvou (2) dnů, je SousedeCZ s.r.o. oprávněna od smlouvy odstoupit.

 

Článek 4: KALKULACE PROVIZE A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

V případě splnění všech podmínek Programu včetně pravdivosti, úplnosti a správnosti prohlášení Partnera týkající se Programu a dodržování povinností v článku 3 těchto VOPAF, má Partner nárok na provizi. 

Provize je kalkulována z celkového obratu, z částky příjmu bez DPH, v příslušném kalendářním čtvrtletí, kterého dosáhla společnost SousedeCZ s.r.o. v důsledku realizovaných a nezrušených plateb provedených registrovanými uživateli Portálu (dále jen „Uživatel“), přičemž provize (dále jen „Provize“) je závislá od ceny objednaného produktu Uživatelem. Seznam produktů a cen je dostupný v platném ceníku portálu sousedé.cz:

 • Každému Partnerovi Programu bude při potvrzení účastni v Affiliate Programu přidělen unikátní Affiliate kód (dále jen “AFK”), pomocí kterého budou evidovány a párovány obraty Uživatelů s Partnery.  Pokud Uživatel nezadá při registraci a následném Nákupu AFK Partnera, nebo jej neoznámí i jiným elektronickým způsobem (email, chat, ticket) Provozovateli portálu, pak Partner pozbude nárok na výplatu provize z takového Nákupu.
 • V případě, že Provize přesáhne výši 1000,- Kč či ekvivalent v jiné měně, může Partner požádat o bezhotovostní úhradu na svůj bankovní účet oznámený SousedeCZ s.r.o. při registraci, přičemž SousedeCZ s.r.o. je povinna do třiceti (30) kalendářních dnů od dodání příslušného daňového dokladu (faktury) Partnera a prověření splnění podmínek pro výplatu Provize tuto Provizi převést bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Partnera. Daňový doklad (faktura) musí splňovat zákonné náležitosti. V opačném případě je SousedeCZ s.r.o. oprávněna Partnerovi vrátit daňový doklad (fakturu). V takovém případě začne běžet nová  splatnost až dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury). V případě, že je Partner plátcem DPH, navyšuje se sjednaná Provize o zákonem stanovenou výši DPH.
 • Má-li SousedeCZ s.r.o. důvodné podezření, že Partner porušil tuto smlouvu či jinak zneužil podmínky provizního systému, je oprávněna platbu Provize pozdržet do té doby, nežli toto podezření bude vyvráceno.
 • Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu odesílatele (SousedeCZ) ve prospěch bankovního účtu příjemce (Partnera).

 

Článek 5: PROVIZE 

 • V případě, že Uživatel objedná a nakoupí Plnou verzi, nebo další služby/produkty dle platného ceníku portálu SousedeCZ na internetových stránkách portálu SousedeCZ  (učiní „Nákup“) a do 30 dnů od objednávky řádně zaplatí cenu služby/produktu a smlouvu z jakéhokoli důvodu nevypoví, resp. ve lhůtě dohodnuté mezi SousedeCZ a Uživatelem, dle platných VOP portálu sousedé.cz má Partner v takovém případě nárok na provizi ve výši určené z ceny Nákupu bez DPH („Provize“).
 • Výše Provize je stanovena na 10% z ceny Nákupu bez DPH.
 • mimořádné školení (mimo první akvizici) -10%
 • Na služby (například doprava) se nárok na odměnu nevztahuje.
 • Provize může být zvýšena/snížena na základě časově omezené akce či po dohodě s Partnerem.
 • Partner má nárok na Provizi z Nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy.
 • Partner je povinen zdanit Provizi (příjmy) dle platného Zákona o daních z příjmů stejně jako dodržovat další ustanovení zákona pokud jde o příjem z odměny plynoucí.
 • Výše Provize je určena výhradně na základě údajů společnosti SousedeCZ, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Provize nebudou mít účinek.

 

Článek 6: UKONČENÍ SMLOUVY  

 • Smlouva může být ukončena odstoupením, dohodou nebo výpovědí.
 • Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů stanovených v těchto VOPAF.
 • Společnost SousedeCZ s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že: 
 • Partner porušuje podstatným způsobem povinnosti stanovené Partnerovi v těchto VOPAF a příslušných obecně závazných právních předpisech;
 • se jakékoliv prohlášení Partnera uvedené v článku 2 těchto VOPAF ukáže jako nepravdivé, neúplné či nesprávné;
 • Partner je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že SousedeCZ s.r.o. je v prodlení s finančním plněním ve prospěch Partnera po dobu delší než dvacet (20) dní a nezjedná nápravu ani do deseti (10) dnů ode dne doručení písemného oznámení Partnera o takovém prodlení.
 • Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na adresu sídla společnosti.
 • Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět smlouvu i bez udání důvodu výpovědi v dvou (2) měsíční výpovědní lhůtě, přičemž smluvní strany se dohodly, že výpovědní lhůta začne plynout první den v kalendářním měsíci následujícím po doručení výpovědi druhé straně.
 • Smluvní strany se dohodly, že ukončením účinnosti smlouvy nejsou a nesmějí být dotčena ustanovení smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

 

Článek 7: DŮVĚRNOST INFORMACÍ  

 • Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění smlouvy získala od druhé smluvní strany, přičemž smluvní strany považují za důvěrnou informaci jakoukoliv informaci, která je takto označena, která má určitou hodnotu pro příslušnou stranu, je nebo by mohlo být obchodním tajemstvím a/nebo jejichž zveřejnění by ohrozilo nebo mohlo ohrozit oprávněné zájmy příslušné smluvní strany, a proto se zavazují pro ochranu důvěrných informací, které zůstávají vždy výhradním vlastnictvím předávající strany, vyvinout pro zachování jejich důvěrnosti a ochrany stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné informace, a to v souladu s principem nejlepší praxe, příslušnými právními předpisy a zejména nikoliv však výlučně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Smluvní strany se dále zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy.
 • Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 
 • se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů;
 • měla přijímající strana oprávněně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené dohodě o ochraně informací;
 • jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;
 • po podpisu smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi.
 • Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající ze smlouvy a též z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy ve smyslu těchto VOPAF, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy. 
 • Smluvní strany se dohodly, že ukončením účinnosti smlouvy se nedotkne ustanovení tohoto článku VOPAF a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti smlouvy.

 

Článek 8: ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

 • Každá smluvní strana nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případných i vzniklých škod.
 • Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, avšak odpovědnost nevylučuje překážka, pokud vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů, přičemž účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 
 • Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy a zároveň se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

 

Článek 9: VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

 • Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků, zejména nikoliv však výlučně jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy. 
 • V případě, že Partner bude mít jakékoliv dotazy či připomínky k programu, může tyto směřovat na zástupce společnosti SousedeCZ https://www.sousede.cz/kontakty nebo na obchodní oddělení na email: obchod@sousede.cz, rovněž je možné absolvovat krátké školení na téma vlastností a uživatelského nastavení produktu SousedeCZ Plná verze. 
 • Pro komunikaci s Partnerem bude poskytovatel služby SousedeCZ komunikovat výhradně na email a telefon uvedený při registraci Partnera do Programu, pokud Partner neoznámí jiné kontaktní údaje emailem SousedeCZ.
 • Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy,  e-mailové adresy, telefonního čísla, fakturačních údajů nebo jakýchkoliv jiných identifikačních údajů a dalších rozhodných skutečností týkající se Programu (mj. plátcovství DPH) budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (10) pracovních dnů od nastalé změny. 
 • Partner se zavazuje, že v případě svého úpadku, hrozícího úpadku, podání insolvenčního návrhu na Partnera nebo návrhu na výkon rozhodnutí proti Partnerovi, bude informovat společnost SousedeCZ s.r.o. o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. Nesplní-li Partner uvedenou povinnost považuje se takové jednání za podstatné porušení smlouvy.

 

Článek 10: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 • Smluvní strany se zavazují všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní řešit přednostně smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že pokud tyto spory nebudou vyřešeny do šedesáti (60) kalendářních dnů od začátku jednání o smíru, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu České republiky.
 • Smluvní strany se dohodly, že Partner není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči SousedeCZ  na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu SousedeCZ.
 • Smluvní strany se dohodly, že SousedeCZ je oprávněna jednostranně změnit VOPAF. V případě, že Partner do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy ho SousedeCZ s.r.o. o změně informovala, prostřednictvím emailové komunikace, SousedeCZ neoznámí společnosti SousedeCZ s.r.o. svůj nesouhlas s novým zněním VOPAF a z tohoto důvodu neodstoupí od smlouvy, tyto VOPAF se stanou účinnými pro další transakce smluvních stran. 
 • Nicméně Partner nepostoupí ani nepřevede jakékoliv své závazky plynoucí ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu SousedeCZ s.r.o..
 • Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy České republiky.