Vyúčtování v domě

Nedostal jsem od správy SVJ žádné vyúčtování, správce se nechová příliš eticky a já nevím na koho se obrátit?

Vzhledem k tomu, že neznáme detailní informace, resp. nevíme, jak je výkon správy domu upraven ve stanovách SVJ, můžeme tak pouze odhadovat, že právě správce je povinen vyhotovit každý rok vyúčtování uhrazených záloh na služby (v některých SVJ vyhotovuje vyúčtování přímo výbor). V každém případě je Vaše zákonem dané právo, aby Vámi zaplacené zálohy na služby za uplynulé zúčtovací období (kalendářní rok) byly vyúčtovány a vyhotovené vyúčtování Vám bylo doručeno nejpozději do 4 měsíců od konce zúčtovacího období, tj. do konce dubna následujícího roku. Pro přehlednost, vyúčtování záloh za rok 2020 musíte obdržet od konce dubna 2021.
Taktéž máte právo podat správci písemnou žádost k doložení podkladů k vyúčtování, přičemž správce Vám je povinen tyto podklady poskytnout nejpozději do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období, kterého se vyúčtování týká.
 
Pokud Vám v doručeném vyúčtování cokoliv nesedí, Vaší obranou je poté podání námitek k vyúčtování, které musíte podat nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy Vám bylo vyúčtování doručeno, popřípadě kdy Vám byly na základě předchozí žádosti doručeny podklady k vyúčtování (viz odstavec výše). Tyto námitky musí správce vyřídit do 30 dnů od jejich doručení.
 
Výše popsané se týká Vašich obecných práv a povinností a ni zde nezmiňuji lhůty, kdy má být uhrazen nedoplatek či vrácen přeplatek, který vyplynul z vyhotoveného vyúčtování . Pokud se však některá ze stran se svou povinností zpozdí - ve Vašem případě pokud správce nedoručí včas vyúčtování (i pokud není dodáno vůbec) či nevyhoví Vaší písemné výzvě k doložení podkladů k vyúčtování, máte ze zákona právo požadovat pokutu ve výši 50,- Kč za každý den prodlení. Pokud by Vám tedy nebylo doručeno vyúčtování za rok 2019, které jste měl obdržet nejpozději 30.4.2020, máte například k dnešnímu dni (26.7.2021) nárok na úhradu pokuty ve výši 22.600,- Kč.
 
Řešením v tomto případě je podání žaloby na splnění zákonem dané povinnosti správce a úhradu částky odpovídající celkové výši pokuty za prodlení při dodání vyúčtování.
 
Co se týče způsobu, jakým pan správce jedná, zde by se dalo hovořit o naplnění znaku trestného činu nebezpečného vyhrožování. V případě, že byste chtěl podat na pana správce trestní oznámení, je však potřeba nashromáždit veškeré důkazy, které Vaše tvrzení podpoří, tj. v ideálním případě emaily, v nichž Vám přímo vyhrožuje.