Statutární orgán jednočlenný nebo vícečlenný

Výbor nebo předseda společenství?

Jedním z nejdůležitějších bodů stanov společenství je určit, zda bude statutární orgán jednočlenný nebo vícečlenný. Jednočlenný statutární orgán se zpravidla nazývá předseda společenství, kolektivním je výbor společenství.

Varianta jednočlenného orgánu je vhodná především pro menší společenství (do deseti, patnácti jednotek), případně tehdy, když žádný z vlastníků nemá zájem o tuto funkci a společenství bude zastupovat jeden profesionální předseda. Předseda společenství je de facto pověřený vlastník podle starého zákona o vlastnictví bytů.

Nejčastějším modelem je však tříčlenný až pětičlenný výbor společenství složený z předsedy, místopředsedy a dalších členů výboru. Předsedu a místopředsedu ve valné většině případů volí sami členové výboru, není však vyloučeno, aby bylo toto právo v kompetenci shromáždění. Vzhledem k tomu, že se jedná o kolektivní orgán, podílí se na rozhodování všichni členové. Konkrétní způsob hlasování je vhodné upravit ve stanovách. Zpravidla je výbor usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je poté přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných. Pro případ rovnosti hlasů je možné zavést pravidlo rozhodujícího hlasu předsedy výboru. Předseda či pověřený člen výboru by měl pravidelně svolávat schůze výboru, na kterých bude probíhat již zmiňované hlasování. Frekvenci těchto schůzí a způsob svolávání je vhodné upravit ve stanovách.


Více o orgánech SVJ naleznete zde: Orgány společenství vlastníků, jejich typy

Informace o odpovědnosti člena zde: Odpovědnost člena statutárního orgánu

Údaje k pravomocím si přečtěte zde: Pravomoci a povinnosti statut. orgánu

O výkonu a odpovědnosti více zde: Výkon funkce a odpovědnost vol. orgánu

O tom jak správně pečovat se dočtete zde: Výkon řádného hospodáře v praxi

Jak na smlouvu o výkonu funkce zde:  Smlouva o výkonu funkce a odměny