Výkon funkce a odpovědnost voleného orgánu

Jak na výkon funkce a jak velká je odpovědnost voleného orgánu?

Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svoji funkci vždy osobně. Pouze ve výjimečných případech může být člen voleného orgánu na základě plné moci zastoupen jiným členem téhož orgánu (např. důvody zdravotní). Dlouhodobé nevykonávání funkce bez vážného důvodu by však představovalo porušení péče řádného hospodáře. Člen voleného orgánu se tak nemůže v žádném případě své odpovědnosti zbavit (např. ji delegovat na správcovskou firmu). Takový postup je v rozporu se zákonem.

Z hlediska vymezení odpovědnosti členů voleného orgánu, je rovněž nutné rozlišovat, kdy za vzniklou škodu odpovídá jednotlivec (tedy pouze nějaký konkrétní člen voleného orgánu) a kdy je odpovědnost za škodu tzv. kolektivní. Jestliže škodu spáchal konkrétní člen voleného orgánu (tedy ostatní členové mu v jeho jednání neposkytli žádnou součinnost a rovněž s jeho jednáním nebyli srozuměni) pak za tuto vzniklou škodu bude odpovídat výlučně on sám. Pokud však škoda byla způsobena v součinnosti členů voleného orgánu, pak za její vznik ponesou odpovědnost všichni členové voleného orgánu společně a nerozdílně (tedy dohromady). Je však vždy nutné případ od případu zjišťovat, jak byl jaký člen s daným škodlivým postupem seznámen.


Více o orgánech SVJ naleznete zde: Orgány společenství vlastníků, jejich typy

Informace o odpovědnosti člena zde: Odpovědnost člena statutárního orgánu

Údaje k pravomocím si přečtěte zde: Pravomoci a povinnosti statut. orgánu

O výkonu a odpovědnosti více zde: Výkon funkce a odpovědnost vol. orgánu

O tom jak správně pečovat se dočtete zde: Výkon řádného hospodáře v praxi

Jak na smlouvu o výkonu funkce zde:  Smlouva o výkonu funkce a odměny