Výzva dlužníkovi SVJ - vzor

Jak má vypadat výzva pro dlužníka společenství vlastníků jednotek?

Jméno/název dlužníka 

adresa 

PSČ, město 

V xx dne xx. xx. xxxx 

 

Výzva k plnění podle § 1958 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

Vážení/Vážený pane/Vážená paní xxxx , 

obracíme se na Vás jménem Společenství vlastníků ............................, IČ: ............................, se sídlem: ............................ (dále jen „Společenství“), jehož jste členem, neboť jste vlastníkem/spoluvlastníkem bytové/ nebytové jednotky č. ............................, nacházející se v budově č.p. ............................, která se nachází na pozemku parc. č. ............................, vše v katastrálním území ............................, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro ............................, katastrální pracoviště ............................, na LV č. .................. (dále jen „Jednotka“). 

Jako vlastník Jednotky jste povinen hradit Společenství příspěvky na správu domu a pozemku, zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním Jednotky, jakož i případné nedoplatky vyplývající z vyúčtování (dále jen „Náklady“). 

S výší veškerých Nákladů jste byl řádně seznámen, byly Vám řádně vyúčtovány, zároveň jste byl informován o vzniklých nedoplatcích či přeplatcích. Pro rekapitulaci uvádím, že Vám na Nákladech vznikl dluh vůči Společenství v celkové výši ............................,- Kč ke dni ............................. 

Výše uvedená částka zůstává k dnešnímu dni neuhrazena. 

S ohledem na výše uvedené Vás tedy vyzýváme k urychlenému uhrazení celé dlužné částky, tj. částky ve výši .............................,- Kč. Tuto částku uhraďte na účet Společenství č. ú. ............................ pod VS ..........................., nejpozději do .............................. 

 

Neobdrží-li Společenství dlužnou částku ve výše určené lhůtě, bude nuceno tento oprávněný nárok vymáhat právní cestou, což může mít za následek navýšení nákladů. 

 

Věříme, že tuto záležitost uvedete ve stanoveném termínu do pořádku. 

 

S pozdravem 

Společenství vlastníků xxxxx 

 

Přílohy:  Soupis dlužných úhrad

 

Vzor ke stažení zde: Výzva dlužníkovi