Čestné prohlášení předseda a členové SVJ - vzor

Co musí splňovat vzor čestného prohlášení pro předsedy a ostatní členy SVJ?

Stanovy mohou vymezovat další podmínky, které musí osoba splnit, aby se mohla stát členem voleného orgánu.

Ve stanovách je rovněž možno vyloučit, aby se členem voleného orgánu stala osoba, jejíž příbuzný v řadě přímé, sourozenec či manžel (manželka) zastává funkci v témže voleném orgánu.

Pokud byl členem orgánu zvolen ten, kdo k tomu není podle zákona způsobilý, tedy nesplňuje výše uvedené podmínky, pak se bude na jeho volbu nahlížet, jako by k ní vůbec nedošlo a tato osoba se tedy nikdy členem daného orgánu nestala. Jestliže člen voleného orgánu přestane některou z výše uvedených podmínek splňovat až po svém zvolení, respektive v průběhu členství v daném orgánu, a tedy ztratí způsobilost být členem voleného orgánu, pak jeho funkce v daném orgánu automaticky zaniká momentem, kdy způsobilost ztratil.

Vzor může vypadat takto:

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENA/PŘEDSEDY/MÍSTOPŘEDSEDY VÝBORU

Já, Jméno Příjmení, r.č. ....., bytem ....., tímto čestně prohlašuji že:

  •  k výkonu funkce člena/předsedy/místopředsedy výboru společenství vlastníků jednotek splňuji zákonné podmínky podle § 1205 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i podle § 152 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a není u mne dána žádná jiná zákonná překážka k výkonu této funkce, zejména, že jsem nevykonával za poslední tři (3) roky funkci statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, jejíž úpadek byl osvědčen, zejména na jejíž majetek byl prohlášen konkurz nebo insolvenční návrh proti takové právnické osobě byl zamítnut pro nedostatek majetku a že proti mně nebylo vedeno řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích a ani u mě není dána jiná překážka výkonu funkce;
  • jsem plně svéprávný,
  • splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
  • souhlasím s tím, abych byl zapsán do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v XXXX jako člen/předseda/místopředseda výboru Společenství XXXXXXX, IČO XXXXX.

V místo, dne ... 2021

 

____________________________

Jméno Příjmení

OVĚŘENÝ PODPIS

Vzor ke stažení zde : Čestné prohlášení předsedy a dalších členů SVJ