Vzor rezignace na funkci člena výboru SVJ

Kde najdu vzor, formulář pro ukončení členství v SVJ?

 

Společenství vlastníků Název společenství vlastníků

Sídlo společenství vlastníků

IČO SVJ:

 

Oznámení o odstoupení z funkce a z členství ve výboru

             

 

Já, níže podepsaný(á) …………………………., trvale bytem na adrese …………………., vám tímto oznamuji, že odstupuji z funkce ………………. výboru Společenství a dále z členství ve výboru Společenství vlastníků ….………………….., se sídlem: …………………….

 

V souladu se stanovami končí moje funkce dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím ….. dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.

 

                                                                                                   ……………………………..

   Jméno a podpis

 

 

V ……………… dne ………………………

 

 

za výbor Společenství převzal     ..................................             dne: ..............................

 

 

……………………………………….

Jméno, podpis a funkce