Základní náležitosti jednotlivých orgánů upravené ve stanovách

Jaký by měl mít zřizovací orgán základní body a náležitosti?

Působnost

Působnost orgánu je oblast, ve které daný orgán rozhoduje. Platí, že zřídí-li si SVJ dobrovolné orgány, nemůže jim založit působnost, vyhrazenou zákonem shromáždění nebo statutárnímu orgánu. Pro shromáždění nám působnost stanoví NOZ v § 1208, pro výbor pak v ustanovení § 1205 a také v ustanoveních o statutárním orgánu spolků. Typicky je pak působnost například u kontrolní komise stanovena takto:

Kontrolní komise:

  1. dohlíží na činnost výboru
  2. nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje
  3. přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a případný návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření shromáždění
  4. podává zprávy shromáždění ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou ročně
  5. účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru

Délka funkčního období členů - jak dlouho může předseda být předsedou a je možné ho odvolat? 

Způsob svolávání, jednání a usnášení

Volba, funkční období, odvolávání členů volených orgánů