Zápis ze shromáždění

Jak má vypadat zápis ze shromáždění vlastníků, co všechno je povinné?

Z každého zasedání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel, tedy obvykle jeden ze členů statutárního orgánu.

Zápis musí obsahovat údaje o místě a čase konání zasedání shromáždění, kdo ho svolal, kdo zasedání předsedal, o čem se jednalo a na čem se shromáždění usneslo. Přílohu zápisu vždy tvoří prezenční listina přítomných s jejich podpisy a dále písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předsedající zasedání shromáždění a zapisovatel. 

Za uschování originálů zápisů ze zasedání shromáždění včetně příloh odpovídá statutární orgán SVJ. V případě, že originál zápisu a prezenční listiny bude zaslán rejstříkovému soudu jakožto příloha návrhu na zápis změn, je možné uschovávat u statutárního orgánu pouhé kopie těchto dokumentů, případně ověřené kopie dokumentů. Pokud SVJ ví, že bude určité zápisy zasílat na rejstřík a chce si ponechat originály, doporučujeme přímo na shromáždění udělat dvě prezenční listiny a dva zápisy.

Vzor zápisu ze shromáždění naleznete zde: Zápis ze shromáždění