Zákonné náležitosti formy hlasování per rollam

Jak dlouho má trvat hlasování, jaké jsou právní náležitosti?

Obvykle můžeme k hlasování per rollam přistoupit ve dvou případech:

První možnost, pokud nebylo již svolané shromáždění usnášeníschopné (shromáždění se sešlo, ale nebylo usnášeníschopné). V tomto případě lze v každém SVJ (i v tom, který odstavec o per rollam nemá ve stanovách přímo zakotven) hlasovat o otázkách, o kterých mělo být hlasováno na onom shromáždění, právě formou per rollam.

Druhou možností, jak hlasovat, je právě per rollam zmíněný ve stanovách, pak lze i bez předešlého neúspěšného shromáždění takové hlasování využít. Rozsah otázek, o nichž lze takto hlasovat, musí být zanesen ve stanovách.

Hlasování per rollam smí navrhovat pouze osoba, které má oprávnění svolat samotné shromáždění, v tomto případě tedy statutární orgán – výbor společenství vlastníků.

Tato osoba (navrhovatel) by měla nejprve vypracovat návrh rozhodnutí, o kterém by se za normálních okolností a podmínek hlasovalo na shromáždění. Obsah by měl být konkrétní a to tak, aby k němu bylo možno vyslovit souhlas, nesouhlas či se zdržet.

Navrhovatel dále musí ve svých návrzích stanovit lhůtu, do kdy se mohou jednotliví vlastníci k dané otázce vyjádřit - tedy pro ni hlasovat. Zákonná lhůta  je 15 dní a více, pokud stanovy nejsou upraveny jinak. 

Součástí návrhu rozhodnutí musí být zároveň i podklady potřebné pro posouzení návrhu, nebo další informace, kde tyto potřebné dokumenty nalézt.

V našem on-line hlasování to znamená, pokud je to možné, mít vložen potřebný dokument, který si hlasující může stáhnout a prostudovat si obsah.