Žaloba o zaplacení a návrh na vydání platebního rozkazu - vzor

Chceme žalovat dlužníka v SVJ, jak má vypadat žaloba o zaplacení?

Obvodní soud/Městský soud 

adresa 

PSČ, město 

V ...  dne ... 

 

Žalobce: Společenství vlastníků ...IČO ..., se sídlem ... právně zastoupen: ... 

Žalovaní/á/ý: pan/paní ...r.č. ...bytem ...,  

 

Žaloba na zaplacení částky ve výši xxxx,- Kč s příslušenstvím 

Soudní poplatek bude zaplacen k výzvě soudu 

Přílohy  

  • plná moc právního zástupce ze dne ....
  • dále dle textu  

I. 

Žalobce je ve smyslu ust. § 1194 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu č.p. ……… stojícího na p.p.č. ……. v kat. úz. ……., obec …….. (dále jen „dům“).  

Žalovaný je vlastníkem bytové jednotky č. ……. na adrese ………., Praha, vymezené v domě. 

K důkazu: 

  • výpis z veřejného rejstříku žalobce pořízený dálkovým přístupem 
  • výpis z katastru nemovitostí 

II. 

Žalovaný nesplnil svou zákonnou povinnost platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (tzv. zálohy na služby) a příspěvky na správu domu a pozemku, a to za období od ……… do ……….. ve výši ………..,- Kč za každý měsíc. 

Uvedené povinnosti vyplývají jednak z ust. § 1180 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve spojení se zák. č. 67/2013 Sb., o službách spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. Dále je tato povinnost zakotvena také v čl. …….. odst. ……… stávajících stanov žalobce, jehož je žalovaný členem ve smyslu ust. § 1194 odst. 2 NOZ. 

Žalovaný je tedy v prodlení s uhrazením dlužných částek za zálohy na služby a příspěvky na správu domu a pozemku, a to za měsíc ……… ve výši ……..,- Kč v prodlení od ………, za měsíc ……….. Za tyto měsíce tak celkový dluh na zálohách činí …………,- Kč 

Dluh žalovaných vůči žalobci vyčíslený ke dni ………… tak činí celkem částku ve výši …………,- Kč. 

K důkazu: 

  • stanovy žalobce schválené na zasedání shromáždění dne ………… 
  • opis evidenčního listu na jednotku ………. 
  • předpisy a platby za období ……… 

III. 

Žalobce vyzval žalovaného k plnění předžalobní výzvou ze dne ………… ve smyslu § 142a o.s.ř., přičemž stanovil žalovanému lhůtu k zaplacení do 10 pracovních dnů. Žalovaný na výše uvedenou předžalobní upomínku žádným způsobem nereagoval, do dnešního dne ničeho z dlužné částky neuhradilŽalobci proto nezbývá než se dlužné částky domáhat touto cestou. 

K důkazu: 

  • předžalobní výzvou žalobce ze dne …………… 

IV. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby soud vydal tento  

platební rozkaz 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku …………,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p.a. a náklady řízení, a to vše do 15 dnů od doručení tohoto platebního rozkazu, nebo podat v téže lhůtě u podepsaného soudu proti platebnímu rozkazu odpor. 

Podá-li žalovaný ve stanovené lhůtě odpor, žádá žalobce, aby soud vydal tento 

rozsudek 

  1. Žalovaný je povinen do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobci částku ve výši ………..,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % p. a.. 
  1. Žalovaný je povinen do 3 dnů od právní moci rozsudku uhradit žalobci náhradu nákladů řízení, a to k rukám právního zástupce žalobce. 

 

…………….. 

advokát v plné moci 

Vzor ke stažení zde: Žaloba o zaplacení a vzor platebního rozkazu