Zápis ze shromáždění SVJ - vzor

Jak by měl vypadat vzor zápisu pro naše společenství vlatníků jednotek?

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků ___________________________________

Sídlo:

Datum konání :

Místo konání :

I. Společenství vlastníků domu _________________________________ tvoří vlastníci jednotek uvedení v presenční a hlasovací listině, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

II. Protokol o hlasování.

1. Spoluvlastnické podíly na společných částech domu, jsou uvedeny v přehledu spoluvlastníků v presenční a hlasovací listině.

2. Výsledky hlasování, údaj o přítomnosti při hlasování a údaj o stanovisku každého vlastníka k jednotlivým bodům usnesení shromáždění společenství vlastníků je uveden v přiložené presenční a hlasovací listině.

III. Pořad jednání a hlasování k jednotlivým bodům usnesení.

1. Schválení programu jednání shromáždění společenství vlastníků.

Výsledek hlasování: Pro Proti Zdržel se

Program byl schválen/neschválen.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele jednání.

Usnesení: Společenství vlastníků souhlasí s předsedajícím jméno a příjmení, zapisovatelem jméno a příjmení a ověřovatelem jméno a příjmení.

Výsledek hlasování: Pro Proti Zdržel se

Usnesení bylo přijato/nepřijato.

3. Seznámení s návrhem změny stanov dle platných zákonů a vyhlášek a jejich odhlasování.

Usnesení: Společenství vlastníků bylo seznámeno s návrhem nových stanov, které je nutné upravit dle zákona tak, aby byl naplněn požadavek zákona č. 89/2012 Sb.

Výsledek hlasování: Pro Proti Zdržel

Usnesení bylo přijato/nepřijato.

4. Diskuse, návrhy, závěr

Usnesení:

(zde doplnit, dle reálného průběhu schůze)

Výsledek hlasování: Pro Proti Zdržel

Usnesení bylo přijato/nepřijato.

5. Shromáždění společenství vlastníků bylo ukončeno předsedajícím

_____________________________ v ______hod. 

Ověření provedl:

1. Jméno, příjmení, podpis

2. Jméno, příjmení, podpis

 

Vzor ke stažení zde: Zápis ze shromáždění