Zasedání shromáždění

Jak často se musí svolat schůze, zasedání shromáždění vlastníků jednotek?

Zasedání shromáždění, tedy schůze vlastníků jednotek, se obecně konají dle potřeby společenství, nicméně ze zákona je potřeba jej svolat minimálně jednou ročně. U malých SVJ většinou tento interval postačuje, u větších SVJ však doporučujeme scházet se alespoň jednou za půl roku. V některých případech je pak vhodné svolávat zasedání shromáždění i častěji, například v případě probíhající rekonstrukce, aby se všichni členové společenství dozvěděli, jak rekonstrukce dále pokračuje, či v případě personálních změn ve volených orgánech, které jsou pro SVJ významné a měly by se tak projednat se členy společenství.

S ohledem na to, že shromáždění je nejvyšší orgán, je pro jeho zasedání a jednání stanoveno několik důležitých povinností, které musejí být dodrženy, aby mohlo zasedání řádně proběhnout a vlastníci jednotek zde mohli platně hlasovat o všech záležitostech, které je třeba projednat. Jednak je důležité správně zasedání svolat, taktéž je třeba řádně ověřit přítomnost jednotlivých členů a usnášeníschopnost, dále pak správně provést všechna hlasování a vyhotovit o průběhu schůze zápis.