Zastoupení na shromáždění

Mohu se nechat na shromáždění zastoupit?

Pokud jde zastoupení vlastníka jednotky na zasedání shromáždění jinou osobou, pak na tuto problematiku není jednoznačný právní názor. Ještě za účinnosti starého občanského zákoníku Nejvyšší soud ČR uzavřel, že pokud možnost zastoupení není výslovně uvedena ve stanovách, není zastoupení možné. Ač je nyní již v platnosti nový občanský zákoník, nicméně Nejvyšší soud prozatím nevydal nové rozhodnutí, kde by svůj původní závěr přeměnil. Proto bychom vždy doporučovali uvést možnost zastoupení vlastníka jednotek na zasedání shromáždění přímo do stanov.

Zmocnění musí být v písemné formě a podpisy na plné moci není nutné úředně ověřovat, ledaže to vyžadují stanovy společenství. Plná moc může mít dvojí podobu – plná moc ad hoc opravňuje zmocněnce k účasti a hlasování jen na jednom konkrétním shromáždění, na základě udělené generální plné moci je možné nechat se zastoupit na všech budoucích shromážděních, až dokud nedojde k písemnému odvolání plné moci. Členové SVJ by měli být na tuto možnost pravidelně upozorňováni, lze tím totiž poměrně snadno zajistit usnášeníschopnost shromáždění. Dále v textu této publikace naleznete vzory, jak plné moci pro společného zástupce, tak i plné moci pro konkrétní shromáždění. Doporučujeme tyto dokumenty distribuovat mezi vlastníky spolu s každou pozvánkou na shromáždění.

Je-li členem SVJ právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby vykovávala její práva vůči společenství, jinak ji zastupuje určený člen jejího statutárního orgánu.